ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Michałowice na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Michałowice w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Michałowice wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja pod względem wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Korzystnie na tle gmin w grupie porównawczej Gmina Michałowice wypada biorąc pod uwagę liczbę udzielonych porad lekarskich, co jest efektem realizowanej przez gminę polityki zdrowotnej i senioralnej, a także wsparcia udzielonego mieszkańcom gminy w okresie pandemii COVID-19.

Należy również wskazać na wysoką aktywność gminy w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - z roku na rok wysokość przekazywanych dotacji dla NGO (w przeliczeniu na mieszkańca) wzrasta, co oddziałuje na dobrą pozycję gminy na tle jednostek o podobnych parametrach. Na tle gmin w grupie porównawczej, w Gminie Michałowice nastąpił znaczący wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, finansowanych ze środków własnych. Wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej jest świadomym działaniem Władz Gminy, które podejmują dodatkowe programy wsparcia i podejmują decyzje o rozwoju usług pomocy społecznej, dbając o dostępność do usług, w tym także poprzez podwyższanie kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z pomocy.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE