WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


Referat Kultury i Spraw Społecznych pozostaje w ciągłym kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Pracownicy przekazują na bieżąco potrzebne informacje istotne dla organizacji. Natomiast organizacje w razie wątpliwości kontaktują się z urzędem. Kontakt odbywa się poprzez rozmowy telefoniczne, pocztę elektroniczną lub podczas bezpośrednich spotkań w urzędzie. W związku z sytuacja epidemiczną, kontakty odbywały się głównie przez rozmowy telefoniczne lub pocztę elektroniczną.

Zarządzeniem nr 335/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2020 r. ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Termin składania ofert upłynął 28 stycznia 2021 r. o godz. 16.00. Do dnia 28 stycznia 2021 r. wpłynęło 31 kopert z ofertami z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z czego 15 oferty nie spełniało warunków formalnych oraz 27 kopert zakresu kultury fizycznej i sportu, z czego 7 oferty nie spełniały warunków formalnych.

W ciągu roku pojawiło się wiele ciekawych inicjatyw, które mają swoje odzwierciedlenie w tzw. „małych grantach” (zadaniach realizowanych poza konkursem zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W 2021 r. udzielono łącznie 38 małych grantów. Zadania uszczegóławiające wskazane inicjatywy doskonale wpisują się w cele rozwoju lokalnego danych społeczeństw.

Łącznie w 2021 r. z zakresu „Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” przekazano na podstawie umów kwotę 405.587,01 zł, z zakresu „Kultury fizycznej i sportu” 647.997,84 zł, z zakresu „ekologia i ochrona środowiska” 10.000,00 zł, z zakresu „ochrony, promocji i profilaktyki zdrowie” 19.780,00 zł, z zakresu „edukacji i oświaty” 12.840,00 zł i z zakresu „bezpieczeństwa” 29.380,00 zł. Wykorzystanie dotacji na koniec 2021 r. wyniosło 79,27%. Większość zadań kończyła się 31 grudnia 2021 r. i po tej dacie zwracane były niewykorzystane kwoty dotacji.

Prezentacje ze zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2021 roku zadań w ramach udzielonych dotacji są udostępnione na stronie gminy w zakładce NGO.Wartość udzielonych dotacji w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.

1 105 805Zadania zrealizowane w trybie otwartych konkursów ofertWspółpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego

Zadanie: Działalności kulturalno-społeczna skierowana do mieszkańców Gminy Michałowice: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów


Zdjęcie przedstawia tańczące kobiety.
Zdjęcie przedstawia kobietę i mężczyznę ćwiczących na macie.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań związanych ze sportem

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych seniorów oraz rodzin z Gminy Michałowice


Zdjęcie przedstawia dziecięcą drużynę piłkarską na boisku.
Zdjęcie przedstawia żeńską drużynę siatkarską.
Zdjęcie przedstawia młodych zawodników w żółtych strojach sportowych.małe grantyMałe granty w zakresie kultury

Małe granty w zakresie sportu

Małe granty w zakresie bezpieczeństwa

Małe granty w zakresie edukacji i oświaty

Małe granty w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia

Małe granty w zakresie ekologii i ochrony środowiska