KOMUNIKACJA I PARTYCYPACJA


KOMUNIKACJA Z MIESZKAŃCAMIW 2021 roku na stronie internetowej Gminy Michałowice zostało zamieszczonych ponad 2.230 aktualności i komunikatów oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez gminę, jednostki organizacyjne, sołectwa i osiedla oraz organizacje pozarządowe. Informacje o gminnych wydarzeniach były ponadto zamieszczane na tablicach ogłoszeniowych we wszystkich miejscowościach gminy. Równocześnie zamieszczane były także posty, filmy i wydarzenia na gminnym facebooku oraz profilu facebook Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy.


W 2021 r. Gmina Michałowice w dalszym ciągu stawiała wysoki nacisk na rozwój e-usług. Na stronie internetowej Gminy funkcjonował e-urząd, w ramach którego umożliwiono dokonywanie płatności elektronicznych w ramach systemu e-płatności oraz e-podatki, czy elektroniczny odczyt licznika. Mieszkańcy otrzymywali także informacje poprzez SMS-owy system powiadamiania oraz newsletter gminny.

Komunikacja z Urzędem


Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowice odbierającą nagrodę.

W ramach rozwoju e-usług na terenie Gminy Michałowice, w 2021 r. podpisano umowę na realizację projektu "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice", która zapewniła uzyskanie dodatkowych środków finansowanych (UE) na rozwój 6 e-usług z dwóch obszarów:

  • zaopatrzenia mieszkańców w wodę (elektroniczny odczyt wodomierzy, elektroniczne zgłoszenie i podpisanie umowy na przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz elektroniczne zgłoszenie awarii na sieci);

  • rekrutacji do publicznych placówek oświatowych (przedszkoli, szkół i liceum).


Z uwagi na nasilającą się pandemię i wzrastające zagrożenie zdrowotne, w 2021 r. wprowadzano zmiany w zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy Michałowice i obsługi interesantów. Preferowaną formą kontaktu z urzędnikami stała się właśnie platforma e-urząd i e-puap oraz kontakt mailowy lub telefoniczny. Dodatkowo dla osób, które nie miały możliwości elektronicznego przesłania dokumentów, ustawiono skrzynkę podawczą w przedsionku Urzędu przy wejściu głównym (od ul. Kuchy), do której można było wrzucać pisma / wnioski / podania.


W 2021 r. wydano i rozdysponowano 4 numery Biuletynu Informacyjnego Gminy Michałowice, za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Wójta, Rady Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy w Michałowicach, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.

Gminny Biuletyn Informacyjny Michałowice wydanie styczeń-marzec 2021.
Gminny Biuletyn Informacyjny Michałowice wydanie maj-lipiec 2021.
Gminny Biuletyn Informacyjny Michałowice wydanie sierpień-październik 2021.
Gminny Biuletyn Informacyjny Michałowice wydanie listopad-grudzień 2021.PARTYCYPACJA SPOŁECZNAKonsultacje społeczne


Konsultacje społeczne jako element dialogu z mieszkańcami dają możliwość uczestniczenia społeczności lokalnej w procesie podejmowania rozstrzygnięć w ważnych dla Gminy sprawach. Przekazywanie przez Gminę informacji zainteresowanym mieszkańcom o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii i propozycji mieszkańców w procesie konsultacji daje możliwość wykorzystania głosu społeczności lokalnej przy podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących tych przedsięwzięć. Konsultacje społeczne stanowią istotny element w procesie budowania wspólnoty lokalnej, służą aktywizacji środowisk lokalnych i tworzeniu poczucia odpowiedzialności za naszą „małą ojczyznę”. W Gminie Michałowice konsultacje społeczne dotyczą różnych aspektów, począwszy od kwestii związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, kończąc na sprawach dotyczących polityki społecznej.


Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice


W związku z koniecznością przygotowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice, zaproszono do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice to dokument strategiczny, opisujący kierunki do osiągniecia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawy postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Celem konsultacji było zebranie uwag, propozycji i opinii na temat aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice. Uwagi i wnioski można było składać do 22 stycznia 2021 r. Konsultacje miały charakter opiniodawczy.


Zdjęcie przedstawia ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. Zalewu w Komorowie

Zalew w Komorowie


Koncepcje zagospodarowania terenu nad komorowskim zalewem zostały sporządzane na podstawie wyników przeprowadzonych w 2021 r. konsultacji społecznych. Konsultacje odbyły się w terminie 30 czerwca i 1 lipca (warsztaty World Cafe) oraz 1-30 lipca (ankieta). Wzięło w nich udział ponad 440 osób. To wynik świadczący o wysokim zainteresowaniu mieszkańców tym właśnie miejscem. Uczestnicy wyrażali opinie dotyczące zagospodarowania. Uwagi zostały spisane i w oparciu o nie, zostały przygotowane koncepcje (warianty) urządzenia terenu.

Prezentacja wariantów zagospodarowania terenów nad zalewem odbyła się 25 marca 2022 r. w świetlicy Kaliszowy Gaik w Komorowie Wsi. Wszystkie warianty zakładają utworzenie wokół zalewu ścieżki o nawierzchni z kruszywa, a także pływającej wyspy dla ptaków, pomostów, połączenia ciągu pieszo-rowerowego usytuowanego w ciągu ul. Głównej poprzez przebudowę „dolnej” kładki jazu, a także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, i urządzenie małej architektury. Wariant II wprowadzający elementy rekreacyjne zakłada dodatkowo m.in. urządzenie trawiastego boiska do siatkówki i badmintona, palcu zabaw dla starszych dzieci , urządzenie terenu zielonego z miejscem do odpoczynku. Natomiast trzeci wprowadza dodatkowe elementy parkowe - ławki i stoły parkowe, zakłada przebudowę altany i oświetlenie ścieżki na prawym brzegu zalewu. Podsumowanie procesu konsultacji społecznych oraz ankiety - zagospodarowanie terenów wokół zalewu na Utracie przedstawiono w dokumencie dostępnym pod linkiem: PODSUMOWANIE KONSULTACJI.


Zdjęcie przedstawia Wójta Michałowic omawiającą projekty i mapki.
Zdjęcie przedstawia spotkanie w ramach konsultacji społecznych w Gminie Michałowice.


Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice


Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice. Konsultacje prowadzone były w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.


W ankiecie internetowej zamieszczono projekt konsultowanych dokumentów z możliwością zgłoszenia uwag i opinii w formie elektronicznej. W okresie od 8 marca 2021 – 21 kwietnia 2021 ankieta została wyświetlona 476 razy, zgłoszono 61 uwag lub komentarzy do poszczególnych konsultowanych obszarów. Swoje uwagi zgłaszali głownie mieszkańcy Sołectwa Reguły (29 uwag, 47,5%) i Osiedla Michałowice (23 uwagi, 37,7%). Uwagi dotyczyły głównie wykreślenia z projektu uchwały Rady Gminy prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości objętych obszarem rewitalizacji.

Z uwagi na epidemię COVID-19 spotkanie z mieszkańcami odbyło się zdalnie z wykorzystaniem komunikatora internetowego Zoom Meeting w dniu 6 kwietnia 2021 r. Uprawnionymi do uczestnictwa byli wszyscy interesariusze rewitalizacji (zgodnie z ustawą o rewitalizacji). Spotkanie otwarte było prowadzone w sposób ułatwiający zrozumienie prezentowanych treści z bezpośrednim odniesieniem się do nich, z wykorzystaniem wizualizacji prezentacji multimedialnej. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. W spotkaniu oprócz mieszkańców uczestniczył przedstawiciel wykonawcy zadania opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, pracownicy UG zajmujący się planowaniem przestrzennym oraz Wójt Gminy Michałowice.

Mapka obszaru rewitalizacji Gminy Michałowice.

W spotkaniu udział wzięły 32 osoby. Zaproszenie na spotkania publikowane były na stronie internetowej Gminy. Poza procedurą konsultacji społecznych obyły się dodatkowo dwa spotkania zainicjowane przez Państwa Radnych Gminy, w dniu 13 kwietnia 2021 r. W takiej formie obyły się dodatkowe spotkania z mieszkańcami Osiedla Michałowice po auspicjami Pani Radnej Anny Wyszomirskiej i spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Reguły pod auspicjami Pani Radnej Joanny Chilarskiej. Celem spotkań była prezentacja projektu uchwały Rady Gminy dotyczącej rewitalizacji, zebranie uwag i opinii oraz dyskusja dotycząca zamierzeń gminy w obszarze rewitalizacji.Uchwała krajobrazowa


W czerwcu 2021 r. miały miejsce konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej Gminy Michałowice. 16 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach odbyło się spotkanie otwarte, zaś w terminie od 16 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. mieszkańcy mieli możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w wersji elektronicznej oraz papierowej (dostępnej w Urzędzie Gminy). W 2021 r. udostępniono raport z analiz przestrzennych, a konsultacje w sprawie projektu uchwały krajobrazowej były kontynuowane również w 2022 r. Głównym założeniem uchwały krajobrazowej jest regulacja zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic i urządzeń reklamowych. Dokument określi m.in. ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Konsultacje społeczne - uchwała krajobrazowa.
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - prezenter
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - prezentacja
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - Pani Wójt
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - prezenter
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - słuchacze
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - mieszkańcy
Zdjęice przedstawia spotkanie dotyczące konsultacji w sprawie uchwały krajobrazowej - uczestnicy spotkania


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice


W związku z koniecznością przygotowania "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice", zaproszono do udziału w konsultacjach społecznych. Udział w konsultacjach był dobrowolny i polegał na przekazaniu uwag do projektu "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice". Uwagi i wnioski można było składać od 28 października do 10 listopada 2021 r. Konsultacje miały charakter opiniodawczy.


Strategia rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026


W związku z koniecznością przygotowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026", zaproszono do udziału w konsultacjach społecznych. Udział w konsultacjach był dobrowolny i polegał na przekazaniu uwag do projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026". Uwagi i wnioski można było składać od 17 czerwca do 1 lipca 2021 r. Konsultacje miały charakter opiniodawczy.


Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024


W związku z koniecznością przygotowania aktualizacji "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024", zaproszono do udziału w konsultacjach społecznych. Udział w konsultacjach był dobrowolny i polegał na przekazaniu uwag do projektu „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024​”. Uwagi i wnioski można było składać od 28 października do 10 listopada 2021 r. Konsultacje miały charakter opiniodawczy.


Tereny w Dolinie rzeki Raszynki w Michałowicach


Gmina Michałowice przystąpiła do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów przy zbiornikach retencyjnych w Michałowicach. Powstały trzy warianty koncepcji urządzenia tego terenu – naturalistyczny, parkowy oraz sportowy. Zostały one opracowane przez firmę Maciej Sikorski LS-Project. Projektanci, Lidia Czarnecka i Maciej Sikorski, szczegółowo przedstawili je podczas spotkań z mieszkańcami, sołtysami, radnymi oraz organizacjami pozarządowymi 4 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Michałowice. W kolejnym etapie zwrócono się do mieszkańców Gminy z prośbą o wyrażenie opinii dotyczących zagospodarowania tego miejsca, by wspólnie móc wypracować najszerzej oczekiwane rozwiązania. Koncepcje zagospodarowania terenu przedstawiono w prezentacji dostępnej pod linkiem: PREZENTACJA.

Zdjęcie przedstawia mężczyzn przeglądających mapki i projekty.
Zdjęcie przedstawia kobietę mówiącą przez mikrofon.


Konsultacjom społecznym w 2021 r. poddano również:

  • projekt uchwały określającej szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;

  • projekt Programu Współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.;

  • program funkcjonalno-użytkowy dla nowej koncepcji skateparku w Michałowicach.