BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

662 946

-29,87%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Michałowice przeznaczyła 662.945,61 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Na zadania bieżące przeznaczono środki w wysokości 566.494,75 zł, zaś na realizację zadań majątkowych 96.450,86 zł. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w Gminie Michałowice w 2021 r.

Środki wydatkowane na bezpieczeństwa publicznego w Gminie Michałowice w 2021 r. - wykres.DZIAŁALNOŚĆ KOMISARIATU POLICJI W MICHAŁOWICACHW ramach podpisanego w 2021 roku porozumienia Gmina Michałowice przeznaczyła 200.000 zł na służby ponadnormatywne, w ramach których zwiększona została liczba patroli na terenie Gminy Michałowice. Patrole dyslokowane były w miejscach szczególnie zagrożonych, ustalonych na podstawie stałych analiz stanu bezpieczeństwa oraz zgodnie z wnioskami mieszkańców oraz Wójt Gminy Michałowice. Ilość zorganizowanych służb patrolowych oraz sposób realizacji zadań, a przede wszystkim ich systematyczność, miały również znaczący wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy oraz ograniczeniu zjawisk patologicznych i kryminogennych. W 2021 r. funkcjonariusze kierowani do służb ponadnormatywnych odbyli łącznie 665 takich służb, w ramach których:

 • wylegitymowano 1.800 osób;

 • przeprowadzono 1.275 interwencji;

 • zatrzymano 15 osób na gorącym uczynku przestępstwa;

 • zatrzymano 13 poszukiwanych;

 • nałożono 858 mandatów karnych;

 • udzielono 181 pouczeń

 • skontrolowano 682 pojazdy.

W ramach zawartego porozumienia, zazwyczaj w każdy poniedziałek miesiąca w ramach służb ponadnormatywnych policjant wspólnie z pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice dokonywali kontroli w zakresie wypalania śmieci, zaśmiecania czy dobrostanu trzymania zwierząt. W ramach tzw. EKOPATROLU dokonano:

 • kontroli 199 kopciuchów na skutek czego wymienionych zostało ponad 100 pieców na gazowe;

 • kontroli 79 zbiorników bezodpływowych, gdzie podpisano około 30 umów na odbiór nieczystości płynnych;

 • doprowadzono do usunięcia 23 wraków pojazdów z terenu Gminy;

 • zrealizowano 57 zgłoszeń dotyczących kontroli dobrostanu zwierząt;

 • ujawniono 15 miejsc pozostawienia śmieci w miejscu do tego nie przeznaczonym, gdzie ustalono i pociągnięto do odpowiedzialności sprawców tych czynów;

 • zrealizowano 255 zgłoszeń mieszkańców (dotyczących min. nielegalnej wycinki drzew, awarii, dewastacji, braków w infrastrukturze, umieszczania ogłoszeń w miejscach niedozwolonych, niszczenie zieleni gminnej, niestosowanie się do selektywnej zbiórki odpadów, niestosowanie się do harmonogramu odbioru odpadów komunalnych itp.);

 • udzielono bezpośredniej pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Michałowice.


W 2021 roku policjanci Komisariatu Policji w Michałowicach prowadzili również działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży a także seniorów naszej gminy. Z uwagi na występujący na terenie całej Polski stan epidemii, działania profilaktyczne prowadzone były z zachowaniem reżimu sanitarnego. Funkcjonariusze realizowali założenia programów profilaktycznych m.in. „Bezpieczne Ferie", "Bezpieczna Droga do Szkoły", „Bezpieczne Wakacje". W ramach akcji „Jabłko czy Cytryna" przy szkole w Nowej Wsi policjanci w obecności uczniów przypominali kierowcom o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz uświadamiali uczestników ruchu drogowego o zagrożeniach wynikających z poruszania się po drogach. Natomiast w trakcie pikniku „Dzień Bezpieczeństwa" zorganizowanym przez Stowarzyszenie RES uczestnicy pogłębili wiedzę na temat skutecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczej STRAŻY Pożarnej w Nowej Wsi179

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

50

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

5

Liczba nowych druhów OSP w 2021 r.

8

Liczba odbytych ćwiczeń obejmujących działania ratownicze w 2021 r.

18

Liczba wydarzeń i imprez zabezpieczanych przez OSP w 2021 r.


3

Liczba zorganizowanych akcji i wydarzeń o tematyce bezpieczeństwa w 2021 r.


W 2021 roku OSP w Nowej Wsi uzyskało znaczące wsparcie w zakresie prowadzenia bieżącej działalności. W marcu, po doposażaniu i przystosowywaniu do działalności ratowniczej, udało się wprowadzić do służby nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1330 AF. Na samochodzie ciężkim Volvo FM zamontowano nową stroboskopową belkę oświetleniową, która sprawiła, że stało się ono jeszcze lepiej widoczne.

Teren OSP również doznał powiewu świeżości - dzięki Gminie Michałowice przed remizą stanął kontener wielofunkcyjny, który obecnie zapewnia miejsce dla zabytkowego sprzętu pożarniczego z naszej Izby Tradycji oraz służy do prowadzenia szkoleń.

Dzięki działaniom Zarządu OSP Nowa Wieś, Gminy Michałowice, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz przyjaciół i sympatyków, jednostka OSP Nowa Wieś została doposażona w nowy sprzęt, między innymi akumulatorowy nożyco- rozpieracz firmy LUKAS Rescue, zestaw kominiarski czy zestaw narzędzi akumulatorowych od Dedra Exim.


Zdjęcie przedstawia strażaka trzymającego nożyce do rozcinania karoserii.
Zdjęcie przedstawia dwa wozy strażackie.
Zdjęcie Pawilonu- rzut z boku.
Zdjęcie przedstawia Strażaków stojących przy wozie strażackim.


W 2021 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi prowadzili również działania profilaktyczne i edukacyjne skierowane do mieszkańców naszej gminy. Wraz ze Stowarzyszeniem RES Ratownictwo Edukacja Sport oraz Gminą Michałowice zorganizowano "Dzień Bezpieczeństwa". OSP prowadziło spotkania edukacyjne w szkołach m.in. w Szkole Podstawowej w Komorowie czy w Nowej Wsi jak również przeprowadzało pokazy ekologicznego rozpalania w piecach.


Zdjęcie przedstawia rozmawiającego Strażaka.
Zdjęcie przedstawia dziecko siedzące na motocyklu policyjnym.
Zdjęcie przedstawia strażaków niosących na noszach osobę poszkodowaną
Ulotka ,,Pokaz rozpalania w piecu od góry".