Mapa strony


Deklaracja dostępności serwisu
Raport o stanie GMINY MICHAŁOWICE w 2021 r.Gmina Michałowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://michalowice-2021.curulis.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2022.05.04

  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.05.04


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

1. Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.

2. Materiały filmowe z dźwiękiem udostępnione na stronie nie zawierają zsynchronizowanych napisów.Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

  • Deklarację sporządzono dnia: 2022.05.04

  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022.05.04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Piwek.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący:

Wójt Gminy Michałowice

Adres: ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

E-mail: sekretariat@micjalowice.pl

Telefon: 22 350 91 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.