sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Michałowic. Do najważniejszych z nich należą:


   • Strategia Rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026;

   • Gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022;

   • Gminny program dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019-2022;

   • Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024;

   • Karta Mieszkańca Gminy Michałowice;

   • Wieloletni program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023;

   • Gminny program osłonowy, pozwalający na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021-2024;

   • Gminny program osłonowy umożliwiający przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na lata 2019-2022;

   • Gminny program wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.;

   • Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych;

   • Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024;

   • Program Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Michałowice;

   • Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Michałowice na rok 2021;

   • Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2021.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Sprawy społeczneSprawy społeczne stanowią bardzo ważny obszar związany z funkcjonowaniem gminy. Działania realizowane w tym zakresie wywierają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wskazują, że poprzez różne formy wsparcia, wypłacono świadczenia wsparcia materialnego dla blisko 4,8 tys. osób i rodzin. Dzięki funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszkańcom Michałowic zapewniona została bezpośrednia pomoc pieniężna o wartości ponad 31 mln zł.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

31 426 179
-1,24%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z utrzymaniem wydatków Gminy Michałowice na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 23,4 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 23,5 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci, a także wnioski przekazane do dalszej realizacji z innych ośrodków zgodnie z właściwością terytorialną.1 890 041

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

1 596 239

Wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS

670 369

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.


26 237 462

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

26 005 997

Wysokość zrealizowanych zadań zleconych

4 101 999

Wysokość zrealizowanych zadań własnychPrzyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Michałowicach w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina może korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina może być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 243 rodziny a niepieniężnymi 38 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 225 rodzin.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.

 • Wsparcie w Dziennym Dom Senior+
  W ramach oferty zapewniono: usługi opiekuńcze, obiad, dowóz dla osób nie mających możliwości samodzielnego dotarcia do placówki, muzykoterapię, dogoterapię, zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz codzienne zajęcia kinezyterapii prowadzone przez fizjoterapeutę oraz terapii zajęciowej. W związku z pandemią przez 4,5 miesiąca realizacja usług w formie stacjonarnej w DDS była zawieszona a usługi były świadczone bezpośrednio w miejscu zamieszkania uczestników.

 • Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Usługi opieki wytchnieniowej mają na celu odciążenie bezpośrednich opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Program Opieki Wytchnieniowej jest realizowany w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym z funkcją wytchnieniową, mieszczącym się w Komorowie przy ul. Sieradzkiej 8.

 • Inicjatywy i wydarzenia o charakterze społecznościowym

Działania skierowane przede wszystkim do społeczności seniorów Gminy Michałowice. W 2021 r. obejmowały one przeprowadzenie takich akcji, jak: Kartka dla seniora (przygotowanie przez dzieci z placówek oświatowych na terenie gminy okolicznościowych życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka , Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia oraz Dni Seniora), Dystrybucja magazynów (dwumiesięcznik "Głos Seniora" i "Integracja"), Ogólnopolska Karta Seniora, Kampanie Społeczne ("Mądre Leczenie To Szybszy Powrót Do Zdrowia" oraz "Karty Życia").

 • Wolontariat

W roku 2021 chęć stałej współpracy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zdeklarowało 14 osób. Z pomocy wolontariusza skorzystało kilkanaścioro osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz znajdujących się w kwarantannie lub izolacji z powodu pandemii.

 • Programy socjalne

Aktywność obejmująca funkcjonowanie Klubu Mam, związanego z samopomocowym charakterem spotkań dla mam z dziećmi, które miały na celu udzielenie wsparcia oraz działania edukacyjne. W spotkaniach uczestniczyło maksymalnie 8 mam wraz z dziećmi. Z uwagi na stan pandemiczny w tym roku spotkania odbywały się zarówno w wersji on-linowej jak i stacjonarnej. W trybie stacjonarnym odbyło się 10 spotkań, w trybie on- linowym odbyły się 4 spotkania. Łącznie 14 spotkań w skali roku, średnia liczba uczestniczek na spotkaniach wyniosła 3,3. Ogółem w spotkaniach Klubu uczestniczyło 17 osób. Dodatkowo, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował poradnictwo zawodowe. Z pomocy skorzystało 12 osób mieszkających na terenie Gminy Michałowice (4 osoby skorzystały z jednorazowego spotkania, 8 osób korzystało z kontynuacji pracy podczas kolejnych spotkań).

 • Kontynuowano prace społecznie użyteczne - 785 godzin pracy przepracowanych przez 4 osoby bezrobotne.

 • Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego Świetliki

W związku z sytuacją pandemiczną do 24 lutego realizowano wsparcie w systemie spotkań online (m. in. ferie online). Stacjonarną działalność placówki wznowiono po 24 lutego. Forma opiekuńczo-wychowawcza prowadzona była w dwóch lokalizacjach tj: Granicy i Michałowicach. Forma podwórkowa realizowana była w Opaczy-Kolonii. Placówka zapewniała uczestnikom opiekę i wychowanie, posiłek, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W zajęciach w ciągu roku w formie stacjonarnej brało udział 41 uczestników.

 • Zapewnienie asystenta rodziny

W roku 2021 było wsparciem asystenta było objętych 8 rodzin. W rodzinach tych żyło 14 dzieci.

 • Prowadzenie grupy samopomocowo-edukacyjnej dla mam - Klub mam - W ramach Klubu mam zrealizowano 15 spotkań, w których udział wzięło 14 uczestniczek.

 • W ramach programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice „Rodzina 3+” świadczenia na dojazdy skorzystało 27 rodzin 3+, wpłynęły łącznie 34 wnioski i w sumie wypłacono 168 świadczeń.


DZIENNY DOM SENIOR+

Dzienny Dom Senior+ w Komorowie funkcjonuje od dnia 14 lutego 2019 roku jako ośrodek wsparcia dla osób starszych i działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.


W 2020 r. z usług oferowanych przez DDS+ skorzystało 37 seniorów. Z powodu pandemii i zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19, w okresie od 1 stycznia do 23 lutego została zawieszona stacjonarna działalność DDS+. W tym okresie zmieniono formę świadczenia usług, na realizację w miejscu zamieszkania seniorów. Średnia roczna frekwencja uczestników w 2020 roku wyniosła 20 osób.


W okresie zawieszenia działalności placówki spowodowanej pandemią personel placówki:

 • dokonywał zakupów i dostarczał do domu seniorów,

 • pomagał pozyskać recepty i je realizował,

 • dowoził do przychodni zdrowia,

 • pomagał w załatwianiu spraw w urzędach,

 • dostarczał posiłki obiadowe, literaturę i prasę, zestawy ćwiczeń do gimnastyki domowej, materiały do rękodzieła,

 • udzielał wsparcia emocjonalnego.


Zakres usług świadczonych przez Dom obejmuje w szczególności: usługi socjalne i opiekuńcze, poradnictwo specjalistyczne, terapię zajęciową, aktywizację fizyczną i umysłową seniorów, zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne, prozdrowotne, świętowanie rocznic patriotycznych i religijnych. W placówce jest także możliwość skorzystania z urządzeń do utrzymania higieny osobistej: łazienka z prysznicem, suszarka do włosów, pralka, żelazko z miejscem do prasowania.


Zdjęcie przedstawia dzieci w kamizelkach odblaskowych.
Zdjęcie przedstawia seniorów śpiewających piosenki.

Dom dysponuje: salą rehabilitacyjną wyposażoną w sprzęt do gimnastyki i kinezyterapii indywidualnej, biblioteką, salą klubową i ogólną, pokojem ciszy, gabinetem do konsultacji specjalistycznych, kuchnią, pełnym węzłem sanitarnym, szatnią, przestronnym holem i korytarzem. Korzystanie z usług Dziennego Domu Senior+ jest nieodpłatne dla osób, których dochód jest niższy od 350% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.


PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS

Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych

Projekt polegający na realizacji szeregu zadań mających na celu dążenie do stworzenia możliwie najlepszych warunków funkcjonowania osób niesamodzielnych w ich miejscach zamieszkania. Podstawowe zadania projektu są związane z usługami opiekuńczymi (2021 roku usługami opiekuńczymi objętych było łącznie 26 osób), uruchomieniem wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego (do dnia 31 grudnia 2021 z usług wypożyczalni skorzystało 34 mieszkańców gminy, wykorzystując 75 sztuk sprzętu ze 108), działaniami integracyjnymi (zajęcia z gimnastyki usprawniającej realizowane w partnerstwie z Komorowskim Stowarzyszeniem Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona) oraz wsparciem psychologicznym (związanym z następstwami COVID-19). Projekt realizowany w okresie 01.10.2019-31.05.2022. Łącznie w 2021 roku ze wsparcia projektu łącznie skorzystało 43 osoby. Na dzień 31.12.2021 w projekcie brało udział 39 osób w tym 27 kobiet i 12 mężczyzn.

Zdjęcie przedstawia seniorów.

Wdrożenie działań usprawniających w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Celem wprowadzenia projektu było wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług, w celu poprawy jakości świadczonych usług. W ramach projektu wdrożony został nowy system organizacyjny zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej. Zostały wyodrębnione: Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, Zespół ds. pracy socjalnej i usług, Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną. W ramach projektu finansowano koszty zatrudnienia 2 pracowników socjalnych, zapewniono wsparcie edukacyjne dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny. Zrealizowano także szkolenie z mediacji rodzinnych dla 2 pracowników, z mediacji dla 1 pracownika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego dla 9 pracowników oraz szkolenie z komunikacji i współpracy w zespole dla 9 pracowników. Ponadto zrealizowano 126 godzin mentoringu i 30 godzin superwizji dla 8 pracowników.

Projekt realizowany był w okresie Od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021r., w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniach uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły około 0,5 mln zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. Przykładem takiego działania była Lokalna Kampania Profilaktyczna "Żyj świadomie! Profilaktyka dobra praktyka", w ramach której przewidziano wsparcie dla rodziców z zakresu sposobu rozmów z dziećmi na tematy związane z ich bieżącymi problemami.

Ponadto, rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy miasta zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, w Michałowicach podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności obejmujących umożliwienie dostępu do szczepień przeciw COVID-19.

Kampania profilaktyczna ,,Żyj świadomie!".
Zdjęcie przedstawia plakat informujący o bezpłatnych szczepieniach przeciw grypie, dla mieszkańców Gminy Michałowice

programy ochrony zdrowia

W 2021 r. kontynuowane były działania związane z realizacją gminnych programów ochrony zdrowia w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie. Możliwość bezpłatnego zaszczepienia została zapewniona dla wszystkich mieszkańców Gminy Michałowice, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1962 r. Program był realizowany od 4 października 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. W tym okresie, z budżetu Gminy Michałowice sfinansowano szczepienia dla 350 osób. Świadczenie było realizowane w następujących przychodniach na terenie Gminy Michałowice:

 • przychodnia Amedica – Granica, ul. Główna 104;

 • przychodnia Arka Komorów, ul. Berylowa 34;

 • przychodnia Zdrowie – Komorów, ul. Turkusowa 5;

 • przychodnia RES-MED – Michałowice, ul. Ludowa 7.

PRZEBIEG AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Michałowic zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Michałowice dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania wójta, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach podjętych wysiłków zapewniona została pomoc w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz w sprawie organizacji infolinii dla ww. osób. Efektem podjętych działań było zajęcie 8. miejsca w kategorii największej liczby zaszczepionych w kraju.

68,0% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

8. miejsce w krajowym konkursie "Gmina na medal"

#Szczepimy się bo chcemy wrócić do normalności

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.