KARTA MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE


Zdjęcie przedstawia Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice z obu stronProgram jest elementem realizowanej przez Gminę polityki społecznej.


Działanie to ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców, budowanie szerokiej oferty zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w tym możliwości spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, dostępności do form działalności i wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych.

Do otrzymania Karty Mieszkańca uprawniony jest
każdy mieszkaniec Gminy Michałowice, który:

Rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazuje w zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest Gmina Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód.

Rozlicza podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarował w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania Gminę Michałowice, bez względu na to, czy osiąga dochód.


Korzysta ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo posiada status osoby bezrobotnej nadany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie oraz zadeklarował Gminę Michałowice jako miejsce zamieszkania.

Dzieci osób wcześniej wymienionych, wspólnie z nimi zamieszkujące, do ukończenia 18 roku życia, a powyżej 18 roku życia pod warunkiem pozostawania uczniem lub studentem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia.706

Liczba wydanych i przedłużonych kart

w 2021 r.

4.325

Liczba wydanych kart ogółem

(stan na 31.12.2021 r.)KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY MIESZKAŃCA

Grafika przedstawia Logo Biletu Michałowiczanin - grafikę pociągu na żółtym tlea

Od 1 lipca 2020 r. posiadacze Karty Mieszkańca mogą korzystać z ulgowych przejazdów kolejką WKD. Tańsze są wszystkie przejazdy okresowe (miesięczne i kwartalne) wg taryfy normalnej, a ponadto jednorazowe obowiązujące na linii Nowa Wieś Warszawska - Warszawa Salomea.


Szczegółowe informacje na ten temat zawarto na podstronie Bilet Michałowiczanina.


Grafika przedstawia korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - grafikę pociągu na czerwono-szarym tle

Dopłaty na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej w systemie dziennym oraz posiadającego Kartę Dużej Rodziny - wysokość świadczenia jest kwotowa i zależy od miesięcznej wysokości kosztów zakupu biletów długookresowych. Przykładowo przy bilecie do 75 zł, wysokość dopłaty wyniesie 30 zł, przy bilecie powyżej 150 zł - 70 zł.


Grafika prezentuje korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - dwoje bawiących się dzieci w żłobku

Dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym - rodzice za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku wnoszą opłatę w wysokości 500 zł miesięcznie; pozostały koszt ponosi gmina, dofinansowując bezpośrednio wybrane placówki.


Grafika przedstawia Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca  - gospodarka odpadami (grafika przedstawia trzy kosze na śmieci i rysunek segregowanych odpadów)
Grafika przedstawia Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - gospodarka odpadami

Zniżki i dopłaty dla mieszkańców za odpady segregowane.

Stawki za odbiór odpadów wynoszą:

0 zł (zwolnienie 100%) - dla osób, których dochód nie przekracza 701 zł (dla osób samotnych) lub 528 zł (w rodzinie);

16,50 zł (zwolnienie 50%) - dla osób posiadających ważną KDR;

21,45zł - dla dzieci do 16 rok użycia z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób dorosłych całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub niezdolnych do samodzielnej egzystencji, (dopłata 65%);

16,50 zł - dla osób, których dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 1.402 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.056 zł na osobę w rodzinie, (dopłata 50%);

13,20 zł - dla osób, które ukończyły 65 rok życia, a dochód ustalony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 2.103 zł na osobę samotnie gospodarującą i 1.584 zł na osobę w rodzinie, (dopłata 40%).


Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - grafika 5

Pierwszeństwo w rezerwowaniu/odbiorze wejściówek na wydarzenia organizowane przez gminę w sali multimedialnej Urzędu Gminy.


Grafika przedstawia biały napis "bezpłatne szczepienia przeciw grypie" na jasnoniebieskim tle

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie prowadzone w okresie jesiennym - objęte są osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowań na grypę: seniorzy 65+, osoby objęte opieką GOPS Michałowice, renciści, rolnicy pobierający emerytury rolnicze oraz dzieci w wieku 4-5 lat.


Grafika przedstawia Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - zielony napis "psy i koty" na białym tle z dopiskiem "Bezpłatne znakowanie. Dopłata do sterylizacji i kastracji w wysokości 50% kosztów zabiegu

Bezpłatne znakowanie psów i kotów. Dopłaty w wysokości 50% do sterylizacji i kastracji psów i kotów.


KARTĘ MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE MOŻNA ZAKŁADAĆ
I Przedłużać
ONLINE


Grafika przedstawia Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice (z obu stron)


Od 2020 r. wniosek o wydanie pierwszej karty można złożyć elektronicznie: WNIOSEK.


Dodatkowo ONLINE można sprawdzić także ważność posiadanej Karty Mieszkańca: SPRAWDZENIE KARTY oraz dokonać jej przedłużenia : PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY.


Karta Mieszkańca Gminy Michałowice wymaga przedłużania raz w roku.


W 2020 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek w zakresie ubiegania się o nową Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice.


REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY MIESZKAŃCA GMINY MICHAŁOWICE
Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!

Grafika przedstawia Korzyści z posiadania Karty Mieszkańca - biała rączka na żółtym tle z napisem "Tu honorujemy Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice"