REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE
Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Michałowice w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 r., która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju Gminy.


Istotna część zadań Wójta w 2021 roku związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.32


dokumenty i programy strategiczne Gminy były realizowane w 2021 r.,

w tym:

6

z obszaru

ochrony środowiska

14

z obszaru

pomocy społecznej

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

ładu przestrzennego

6

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru

rewitalizacji

1

z obszaru gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowiaprogramy o charakterze ogólnymSTRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY MICHAŁOWICE DO 2023 R.

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XIII/142/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2023 r.

Cel: Strategia została opracowana w celu usystematyzowania przewidywanych kierunków działań, aby stanowiły one ciąg logiczny i były odpowiednio wkomponowane w nakreśloną wizję rozwoju. Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z Budżetem Gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości:

"Zapewnienie jak najlepszego środowiska życia mieszkańcom oraz warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami: zrównoważonego rozwoju, racjonalnego gospodarowania i partycypacji społecznej. Umacnianie konkurencyjności i rangi Gminy Michałowice w otoczeniu aktywnych, przedsiębiorczych i wykształconych mieszkańców oraz sąsiedztwo Warszawy."

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z z określonymi w niniejszej Strategii celami i zamierzeniami gminy w długim okresie, realizowano szereg polityk i dokumentów strategicznych, polegających na wykonywaniu zadań własnych gminy.


PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/301/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Michałowice i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwo publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspieranie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Przykłady realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. zawarto na podstronie niniejszego raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


wieloletni PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/300/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024".

Cel: Głównym celem Programu jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Program ma zadanie zwiększenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, poszukiwanie partnerów społecznych chętnych do współpracy, umocnienie lokalnych działań, wspieranie działalności organizacji pozarządowych.

Realizacja w 2021 r.: Przykłady realizacji Programu Współpracy Gminy Michałowice z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 r. zawarto na podstronie niniejszego raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.


STRATEGIA PROMOCJI GMINY MICHAŁOWICE

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Promocji Gminy Michałowice".

Cel: Niniejsza strategia ma na celu wspieranie rozwoju Gminy Michałowice, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców, zainteresowanie turystyką wewnętrzną oraz pobudzenie aktywności społecznej.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii w 2021 r. organizowano wydarzenia promocyjno-kulturalne, wydarzenia promocyjno-sportowe oraz realizowano Politykę Informacyjną Gminy. Więcej informacji dotyczących promocji Gminy w 2021 r. zawarto na podstronach raportu Działalność sportowa oraz Działalność kulturalna.programy z obszaru pomocy społecznejSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2021-2026

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVII/405/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Michałowice na lata 2021-2026".

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Michałowice, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z z określonymi w niniejszej Strategii, realizowano szereg polityk i dokumentów strategicznych, związanych z pomocą społeczną, które scharakteryzowano poniżej.


GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2020-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXIII/273/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2020-2022".


Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.


Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące zadania:

 • prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki" - w 2021 r. objęto wsparciem placówki 41 dzieci z 30 rodzin;

 • wsparcie asystenta rodziny - wsparciem było objętych 8 rodzin.


Na realizację zadań związanych z realizacją Programu przeznaczono środki w wysokości 107.915,10 zł.


GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXVII/404/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024".

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach Programu prowadzono działalność informacyjna poprzez upowszechnienie wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy, realizowano konsultacje psychologiczne.

WIELOLETNI PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I DOMU” NA LATA 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr III/22/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023.

Cel: Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Realizacja w 2021 r.: W Gminie Michałowice pomoc w dożywianiu realizowana jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jak również poza programem. W 2021 r. udzielono 176 zasiłków celowych na zakup żywności dla 58 rodzin na kwotę 71.605,00 zł ( w tym z dotacji 42.9673,00 zł). Poza programem wypłacono zasiłki celowe na kwotę 12.316,00 zł (tą formą wsparcia objęto 11 rodzin). Ponadto 21 osób skorzystało z pomocy w formie posiłków. Dla 7 osób świadczono usługę dożywiania wraz z dowozem pożywienia do miejsca zamieszkania. W grudniu 2021r., zrealizowano pomoc rzeczową w formie paczek żywnościowych z artykułami spożywczymi. Paczki otrzymało 60 osób dorosłych oraz 20 dzieci.


GMINNY PROGRAM DLA RODZIN WIELODZIETNYCH RODZINA 3+ NA LATA 2019-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019-2022".

Cel: Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w otoczeniu.

Realizacja w 2021 r.: Na mocy podjętej Uchwały wprowadzono w życie dwa świadczenia, tj. świadczenie na dojazdy dla dziecka uczącego się w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej w systemie dziennym oraz jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia trzeciego i kolejnego dziecka.


Program Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Michałowice

Podstawa prawna: Program jest realizowany na mocy Uchwały Nr XXXIV/431/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do "Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Gminy Michałowice".

Cel: Program ma na celu wsparcie seniorów z Gminy Michałowice. Posiadanie Karty umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia, tam gdzie są one honorowane.

Realizacja w 2021 r.: Więcej szczegółów na ten temat przedstawiono na dedykowanej podstronie niniejszego raportu Karta Seniora.


MICHAŁOWICKI PROGRAM DEINSTYTUCJONALIZACJI SYSTEMU WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XIV/194/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych".

Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w lokalnej społeczności. Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 roku realizowano następujące działania związane z Programem:

 • diagnoza potrzeb i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Wsparcia;

 • usługi opiekuńcze;

 • teleopieka;

 • wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego;

 • superwizja zespołu i szkolenie z zakresu sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną dla opiekunów;

 • Partner - działania integracyjne;

 • usługa wsparcia psychologicznego związanego z następstwami COVID-19.

W 2021 r. na realizację Programu przeznaczono środki w łącznej wysokości 645.551,29 zł.


MICHAŁOWICKI PROGRAM polityki senioralnej gminy MICHAŁOWICE NA LATA 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXV/303/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024".

Cel: Głównym celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla aktywności seniorów i ich opiekunów. Zgodnie z założeniami Programu, przewiduje się podejmowanie działań w następujących obszarach: zdrowie, sport i rekreacja, kultura, edukacja, ekologia, mieszkalnictwo i transport. Dla wskazanych obszarów określono cele operacyjne oraz kierunki działań.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 roku podejmowano szereg działań związanych z aktywizacją seniorów, organizowano zajęcia sportowe dla osób starszych. Nawiązano współpracę ze sportowcami, organizacjami sportowymi i turystycznymi w celu poszerzenia świadomości osób starszych w zakresie aktywności fizycznej. Uruchomiono także mieszkania wytchnieniowe. Prowadzono DDS+ oraz realizowano program rządowy "Wspieraj seniora".


GMINNY PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 R.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXV/302/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2021".

Cel: Celem programu jest wsparcie mieszkańców dla których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może stanowić nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową oraz wsparcie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb poprawy warunków życia.

Realizacja w 2021 r.: Udzielono dopłat dla mieszkańców w ramach niniejszego Programu w wysokości 50.417,40 zł. Mieszkańcy złożyli 150 wniosków o dofinansowanie. Program został uchylony z dniem 1 lipca 2021 r.


GMINNY PROGRAM osłonowy, pozwalający na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXI/353/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu osłonowego, pozwalającego na obniżenie zobowiązań związanych z kosztami mieszkaniowymi na lata 2021-2024".

Cel: Celem programu jest wsparcie mieszkańców, dla których ponoszenie kosztów mieszkaniowych stanowi nadmierne obciążenie ze względu na sytuację życiową lub dochodową.

Realizacja w 2021 r.: Program obejmuje wsparciem dwie kategorie odbiorców tj. osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze. W ramach programu wpłynęło 146 wniosków, udzielono pomocy na łączną kwotę 18.700 zł. Program w części dotyczącej seniorów jest realizowany w ramach programu polityki senioralnej.


GMINNY PROGRAM OSŁONOWY UMOŻLIWIAJĄCY PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy uchwały Nr X/130/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019-2022”.

Cel: Poprawa warunków życia poprzez wsparcie mieszkańców gminy o najniższych dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie ponieść kosztów przyłączenia budynków mieszkalnych do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice.

Realizacja w 2021 r.: Rozpatrzono 4 wnioski, które dotyczyły wykonania projektów przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (3 wnioski) i wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (1 wniosek). Finansowo będą zrealizowane w roku 2022 na łączną kwotę 10.766 zł.

Lokalny Program Osłonowy ,,Gmina Bez Smogu"

LOKALNY PROGRAM OSŁONOWY "GMINA BEZ SMOGU"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/311/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 listopada 2020 r. Realizacja Programu rozpoczęła się w 2021 r.

Cel: LPO jest programem wsparcia finansowego (dopłaty do kosztów ogrzewania) dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy, którzy w związku z trwałą zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu.

Realizacja w 2021 r.: Wpłynęły 23 wnioski, wydano 22 decyzje administracyjne przyznające pomoc na łączną kwotę 5.521,49 zł. Więcej na stronie: LINKprogramy z obszaru ochrony zdrowiaGMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/317/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice na rok 2021".

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu zrealizowano szereg działań w 2021 r., m.in.:

 • wsparcie terapeutyczne i psychologiczne dla mieszkańców, w tym osób uzależnionych i ich rodzin;

 • wsparcie dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym;

 • działalność Placówki Wsparcia Dziennego "Świetliki" (poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne);

 • działalność edukacyjna i wsparcie dla profesjonalistów (m.in. szkolenie "Przyjaciele Zippiego"; Niewidzialne rany - realne konsekwencje" - zajęcia edukacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli);

 • działalność edukacyjna dla rodziców i wychowawców;

 • działalność Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • monitoring przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim;

 • kampania profilaktyczna "Żyj świadomie! Profilaktyka dobra praktyka";

 • działalność edukacyjna i profilaktyczna skierowana do dzieci i młodzieży realizowana w szkołach.

Na realizację Programu w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 423.538,25 zł.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2021

Grafika przedstawia logo Programu Profilaktyka Dobra Praktyka (narysowana kredą rodzina, czapka akademicka i drzewko rysowane kredą) z napisem "żyj świadomie"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXVII/318/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice na rok 2021".

Cel: Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych Gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu zrealizowano szereg działań w 2021 r., m.in.:

 • prowadzono działania informacyjno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej oraz pedagogów i rodziców;

 • zakupiono materiały edukacyjne w postaci broszur, plakatów i ulotek dystrybuowanych w szkołach;

 • zakupiono materiały niezbędne do realizacji Programu "Przyjaciele Zippiego";

 • w Szkole Podstawowej w Michałowicach zrealizowano rekomendowany program profilaktyczny "Epsilon", którym objęto 140 uczniów;

 • w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie zrealizowano program profilaktyczny „Zanim będzie za późno… - profilaktyka uzależnień od narkotyków”.

Na realizację Programu w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 18.468,70 zł.programy z obszaru ochrony środowiskaPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2017-2022

Podstawa prawna: Program przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXVII/355/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Michałowice na lata 2017-2022.

Cel: Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: Program był realizowany za pomocą m.in. inwestycji w ścieżki rowerowe, zieleń miejską, kontroli nieruchomości, działań edukacyjnych. Wdrażanie POŚ wspierały inne programy środowiskowe wymienione poniżej. W 2021 r. przyjęto Program ochrony środowiska Gminy Michałowice na lata 2022-2027.


Pełen wykaz działań z zakresu ochrony środowiska i powietrza za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r. znajduje się w Raporcie z działań w zakresie ochrony powietrza w Gminie Michałowice.


Lokalny Program Piecowy

Podstawa prawna: Program udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice w ramach Lokalnego Programu Piecowego, polegającego na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych - Uchwała Nr XXVIII/323/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 stycznia 2021 r.

Cel: Lokalny Program Piecowy stanowi kontynuację dotychczasowych działań gminy Michałowice w zakresie wymiany pieców węglowych, przyjmując jednocześnie atrakcyjniejszą formę udzielenia pomocy w postaci dotacji nie zaś, jak miało to miejsce w poprzednim programie, refundacji. Program daje jednocześnie szansę wymiany ogrzewania węglowego na jeden z systemów niskoemisyjnych, tj. piec gazowy (na gaz płynny) lub piec elektryczny w nieruchomościach, w których nie ma sieci gazowniczej w ulicy. Mieszkańcy Gminy mogą liczyć na dotację w wysokości do 7000 zł jednak nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu pieca gazowego lub elektrycznego.

Realizacja w 2021 r.:

 • Liczba złożonych wniosków: 105

 • Liczba podpisanych umów: 100

 • Liczba wymienionych pieców węglowych: 95 (93 gazowe oraz 2 elektryczne).

Wskutek realizacji programu od 2018 r. do końca 2021 r. zniknęło 242 pieców węglowych tzw. kopciuchów. W ramach realizacji niniejszego Programu w 2021 roku wypłacono środki w formie dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców w wysokości 608.820,31 zł.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są na stronie: LINK.

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


Podstawa prawna: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXII/357/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 maja 2021 r.

Cel: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice to dokument strategiczny, opisujący kierunki do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj. cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także podniesienie efektywności energetycznej oraz poprawy postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dokument wskazuje uzasadnienie realizacji projektów gminy ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Realizacja w 2021 r.: Złożono wniosek o dofinansowanie na budowę 3 stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, złożono wniosek o dofinansowanie na zakup 2 minibusów elektrycznych i jednej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ramach programu priorytetowego "Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny".


Grafika przedstawia logo Programu Wodołapacz - beczkę, chmurkę z deszczem oraz konewkę i roślinkę w doniczce

PROGRAM WODOŁAPACZ

Podstawa prawna: Program przyjęto do realizacji na mocy Uchwały nr XXI/254/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowice dotyczącej zakupu systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych w ramach programu „Wodołapacz”.

Cel: Wodołapacz to program dotacji do zakupu przydomowych prostych instalacji retencyjnych. Mieszkańcy gminy mogą liczyć na dotację w wysokości do 900 zł brutto, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu prostego systemu pozyskania deszczówki. Dotacja udzielana jest wyłącznie na zakup do 6 elementów (maksymalnie po dwa każdego rodzaju) systemu deszczowego obejmującego:

 • zbiornik na deszczówkę,

 • pompę do beczki,

 • zbieracz wody deszczowej

Realizacja w 2021 r.:

 • Liczba złożonych wniosków: 237

 • Liczba podpisanych umów: 204

 • Liczba zrealizowanych dotacji: 193.

Szczegółowe informacje odnośnie Programu dostępne są na stronie: LINK.


STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2020-2040

Grafika przedstawia Logo Strategii Elektromobilności - kontury samochodu narysowanego z fragmentu kabla na niebieskim tle

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy uchwały Rady Gminy Michałowice nr XXIII/264/2020 z dnia 16 września 2020 r.

Cel: Celem niniejszej strategii jest realizacja projektów z zakresu poprawy infrastruktury służącej rozwojowi niskoemisyjnych form transportu.

Realizacja w 2021 r.: Złożono 2 wnioski dotacyjne - ich realizacja jest założona do końca kwietnia 2022 r.


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY MICHAŁOWICE

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy uchwały Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice. 16 czerwca 2015 r. podjęto Uchwałę Nr VIII/55/2015 zmieniającą niektóre zasady udzielania dotacji.

Cel: Opracowanie reguluje zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z wymianą lub likwidacją i utylizacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Michałowice. Ma to przyczynić się do ograniczenia liczby obiektów zagrażających mieszkańcom i otoczeniu - z opracowanej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wynika, że na terenie Gminy Michałowice znajduje się przeszło 500 obiektów pokrytych eternitem.

Realizacja w 2021 r.: Udzielono 15 dotacji na zdjęcie i utylizację azbestu. Łącznie zdjęte zostało 2718 m2 , dotacje udzielone zostały w kwocie 59.792,15 zł.programy z obszaru gospodarki komunalnejPROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy uchwały Nr XXX/343/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice.

Cel: Zabezpieczenie opieki bezdomnym zwierzętom, zapewnienie opieki weterynaryjnej, dokarmianie, współfinansowanie sterylizacji i kastracji psów i kotów.

Realizacja w 2021 r.: Gmina Michałowice kontynuowała działania służące m.in. zachęcaniu mieszkańców do adopcji bezpańskich zwierząt znalezionych na jej terenie czy korzystania z pomocy weterynaryjnej. W Urzędzie Gminy funkcjonował wydzielony numer kontaktowy oraz zakładka na stronie internetowej gminy poświęcone opiece nad zwierzętami.

W roku 2021 bezdomne psy z terenu gminy przekazywane były do schroniska w Milanówku prowadzonego przez Fundację im. 120-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. W ubiegłym roku do schroniska trafiło 26 psów z czego 9 wróciło do swoich właścicieli, 16 trafiło do adopcji i 1 został w schronisku.

Usługi weterynaryjne świadczył Gabinet weterynaryjny „ Cztery łapy” z Piastowa. W roku ubiegłym wykonano 33 zabiegi kastracji kotów i 50 zabiegów sterylizacji kotek z czego 50 tyczyło kotów wolnożyjących a 33 były współfinansowane przez mieszkańców gminy.

Wykonano 18 zabiegów sterylizacji i kastracji psów, 10 zabiegów eutanazji zwierząt i 62 znakowania zwierząt.
programy z obszaru ŁADU PRZESTRZENNEGOSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MICHAŁOWICE

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte na podstawie Uchwały nr V/26/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 marca 2011 r.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2021-2023

Podstawa prawna: Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 był realizowany zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 345/2020 Wójta Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2020 r.

Cel: Plan służy zestawieniu powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste, obejmuje program zagospodarowania nieruchomości zasobu oraz przedstawienia prognozy dotyczące:

 • udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu;

 • poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu;

 • wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminy oraz

 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminy.

Realizacja w 2021 r.:

 • Liczba zawartych umów dzierżaw i najmów - 59,

 • Liczba trwających umów dzierżaw - 26,

 • Liczba ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych - 23,

 • Liczba sprzedanych nieruchomości - 1.programy z obszaru rewitalizacjiLOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY MICHAŁOWICE NA LATA 2016-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXI/258/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023".

Cel: Program rewitalizacji to program odnowy, mający na celu prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć, które spowodują ożywienie tych części gminy, w których dzisiaj skupiają się niekorzystne zjawiska społeczne, gospodarcze, przestrzenne. Program koncentruje się na dwóch zasadniczych elementach: pierwszy dotyczy opracowania diagnozy sytuacji w gminie, wskazania obszarów kryzysowych, które są zdegradowane i które mają największe potrzeby odnowy w aspektach społecznych i gospodarczych. Drugi element to określenie zakresu realizacji programu, który zawierać będzie projekty działań i inwestycji planowanych do realizacji przez różne podmioty i instytucje (urząd gminy, organizacje pozarządowe, sektor prywatny). W ramach Programu Rewitalizacji do mieszkańców obszarów kierowane są działania społeczne, które będą pomocne dla osób wymagających wsparcia, a jednocześnie wzmocnią aktywność społeczności lokalnej. Poza wyżej wymienionymi działaniami równocześnie są prowadzone projekty infrastrukturalne i gospodarcze, które wspierać będą lokalną przedsiębiorczość oraz projekty porządkujące przestrzeń wspólną w zakresie odnowy budynków, tworzenia skwerów, obszarów rekreacji. Działania te stanowić będą kwintesencję Programu Rewitalizacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano zadanie: Remont (modernizacja) zbiornika wodnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej, Gmina Michałowice. Uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji.

remont zbiornika w Komorowie Wsi
Prace remontowe - zbiornik wodny w Komorowie Wsiprogramy z obszaru gospodarki mieszkaniowejWieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice w latach 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXVI/455/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2019-2023 z późn. zm.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Michałowice, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: Program jest na bieżąco aktualizowany w sprawie zmian w zasobie mieszkaniowym Gminy przez Referat Gospodarki Komunalnej i w sprawie remontów przez Referat Inwestycji i Remontów. Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. przeznaczono 1.694.387 zł.