Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r.

50 654 692
+70,36%
do roku 2020


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Michałowice w 2021 r.

Główne kierunki inwestycyjne Gminy Michałowice w 2021 r.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w Gminie Michałowice wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Spośród 50.654.691 zł wydatków inwestycyjnych88 % w 2021 r. było skoncentrowanych na realizację przedsięwzięć tylko w dwóch obszarach: oświaty i wychowania (22,2 mln zł) oraz transportu i łączności (22,1 mln zł). Oba działy - a w szczególności oświata i wychowanie - znacznie zyskały w strukturze wydatków w porównaniu z 2020 r. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2021 r. w ww. obszarach, a także kluczowych przedsięwzięć w pozostałych obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.INWESTYCJE DROGOWEZdjęcie przedstawia sygnalizację świetlną i przejście dla pieszych.

Sygnalizacja przy Raszynce

Zdjęcie przedstawia oświetlenie przy ścieżce rowerowej.

Oświetlenie przy ścieżce rowerowej w Michałowicach

Modernizacja oświetlenia ulicznego

Koszt: 1.378.590,70 zł


Wykonano oświetlenie uliczne w Granicy, (ul. Jagodowa) w Komorowie (ul. Zielna) oraz Regułach (ul. Słoneczna). W ramach zadania dobudowano doświetlenie przy parkingach w Granicy (świetlica), Komorowie (ul. Norwida), Michałowice Wieś (ul. Pod Borem i ul. Szara), Nowa Wieś ul. Brzozowa, Opacz Kolonia ul. Tymiankowa, Michałowice Osiedle (ul. B. Grocholskiej), Pęcice Małe (ul. Skowronków i Drozdów do Zielonej Polany), Pęcice (ul. Parkowa), Reguły (ul. Michała, ul. Zielona, ul. Ogrodowa, ul. Calineczki i ul. Baśniowa).


Doświetlono ścieżki rowerowe w ul. Kasztanowej i ul. Kolejowej w Michałowicach oraz przejścia dla pieszych na Al. Powstańców W-wy oraz na ul. Regulskiej. Wymieniono także 259 opraw sodowych na LED, w tym 50 szt. o większej mocy przy drogach powiatowych.

Przy Raszynce zakończono budowę sygnalizacji przejścia dla pieszych i rowerzystów przez drogę powiatową.


Zdjęcie przedstawia biegnącą kobietę ścieżką pieszo-rowerową.
Zdjęcie przedstawia ścieżkę rowerową i stojącą obok ławkę.

Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy ul. Zieloną a Al. Powstańców Warszawy

Koszt: 1.389.900,00


Przebudowa dróg gminnych została przeprowadzona poprzez wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Zieloną i Al. Powstańców Warszawy wraz z wykonaniem oświetlenia w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 22 KUD i 2 KUZ w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III”.


Zdjęcie przedstawia ścieżkę rowerową.
Zdjęcie przedstawia ścieżkę rowerową i przejście dla pieszych.

Przebudowa ul. Szkolnej w Michałowicach Osiedlu

Koszt: 519.757,16


Wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2 mb na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Kolejowej o długości ok. 749 mb.

Zakres inwestycji objął wyniesienie powierzchni wlotu skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Kolejową, wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkolnej oraz ścieżki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową oraz z ul. 11 Listopada, budowę i przebudowę chodników, regulację wysokościową (m.in. chodników, zjazdów, zasuwów czy włazów studni) oraz wykonanie elementów stałej organizacji ruchu i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wśród istotnych inwestycji drogowych należy wyróżnić ponadto:

 • budowę drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie - 1.777.348 zł;

 • przebudowę ul. Rekreacyjnej w Granicy - 1.231.038 zł;

 • rozbudowę ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej - 998.145 zł;

 • przebudowę ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - 831.000 zł;

 • przebudowę ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi - 288.904 zł;

 • oraz budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.) - 279.715 zł.

Zatoka autobusowa w Pęcicach

Zatoka autobusowa w Pęcicach

Zdjęcie przedstawia wyremontowaną drogę z kostki brukowej.

Przebudowa ul. Rekreacyjnej w GranicyINWESTYCJE WODOCIĄGOWE, KANALIZACYJNE i odwodnienioweModernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi - ukończenie II etapu inwestycji

Koszt: 5.298.655,29


W dnie zbiornika została wykonana kineta (koryto) o długości 320 m, którą rozpoczyna mnich tj. budowla przeznaczona do całkowitego opróżnienia zbiornika z wody. Na koronie zapory wykonano nowy chodnik betonowy o szerokości 2,3 m. Lewy brzeg zbiornika stanowi grobla, natomiast prawy to naturalny teren ukształtowany ze spadkiem w kierunku zbiornika. W korpusie grobli w ramach prac remontowych została wykonana przesłona zmniejszająca przepływ wody pomiędzy zbiornikiem a rowem. Budowlę upustową zbiornika stanowi jaz trzyprzęsłowy, z przęsłem środkowym wyposażonym w ruchome zamknięcie klapowe. W ramach modernizacji poddano czyszczeniu całą budowlę, a następnie zabezpieczono ją poprzez nałożenie warstw zabezpieczających. Przy jazie wykonano nowe betonowe schody i podesty.


Zdjęcie przedstawia kręgi studni służące do odwadniania.

Odwodnienie Pęcic Małych

Koszt: 1.329.000,00


W 2021 r. rozpoczęto I etap inwestycji obejmujący budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 686,0 m.

Do zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane będą wody opadowe z powierzchni pasów drogowych ulic gminnych - Dzikiej i Jaśminowej oraz drogi powiatowej - ul. Komorowskiej. Sieć zaprojektowano z ograniczeniem zrzutu do odbiornika i retencją kanałową. Termin wykonania to II kwartał 2022 r.Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach-Wsi

Koszt: 269.985,00


Sieć włączono do istniejącej sieci wodociągowej w ul. Wesołej oraz ul. Szarej. Wybudowana sieć ma średnicę DN100, została wykonana z żeliwa sferoidalnego klasy PN10. Długość sieci to 282,56 mb.


Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r. z zakresu dróg i infrastruktury technicznej wg całkowitego kosztu inwestycji


Zdjęcie przedstawia rury kanalizacyjne PCV.

Budowa kanalizacji na ul. Rekreacyjnej w Granicy

Przebudowana ul. Bodycha w Opaczy-Kolonii

Przebudowana ul. Bodycha w Opaczy-Koloniiinwestycje oświatoweszkoła w Michałowicach


Zainaugurowano 3 zadania:

1) Przystąpiono do realizacji przebudowy wraz z rozbudową sali gimnastycznej

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (wykonawca za zrealizowanie inwestycji otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe). Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy wraz z decyzją na użytkowanie obiektu został ustalony do dnia 20 sierpnia 2022 r. Zakres prac obejmuje:

 • przebudowę szatni i sanitariatów,

 • przebudowę pomieszczeń dla nauczycieli i magazynków sprzętu sportowego,

 • budowę widny z nowym żelbetowym szybem windowym,

 • rozbudowę i przebudowę sali sportowej,

 • budowę trybun dla ok. 190 uczniów/widzów,

 • budowę dwóch toalet dla niepełnosprawnych,

 • ocieplenie ścian zewnętrznych całej sali sportowej wraz z zapleczem,

 • zmiany w otoczeniu budynku i przywrócenie planem miejscowym wymaganej powierzchni biologicznie czynnej na terenie szkoły, przez integrację i rozbiórkę utwardzeń i nawierzchni sportowych w kilku miejscach, gdzie przywrócone mają być trawniki na gruncie rodzimym.

Po zakończeniu realizacji obu etapów powstanie pełnowymiarowa hala sportowa z boiskiem o wymiarach 19 x 36 m umożliwiającym między innymi przeprowadzenie rozgrywek sportowych piłki siatkowej, koszykówki, tenisa rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej. Istniejący obiekt szkolny zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu windowego.

Wartość zadania: 7.878.878,59 zł


2) Przystąpiono do realizacji termomodernizacji szkoły

Dokumentacja swym zakresem obejmuje ocieplenie obiektu w częściach od A do E, remont dachu w częściach od A (częściowo) do D remont elewacji część A,D,E , remont schodów wejściowych oraz pochylni dla niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz budowę źródła ciepła w oparciu o absorpcyjne pompy ciepła gazowe i kotły kondensacyjne wraz z niezbędną przebudową instalacji gazowej oraz robotami towarzyszącymi. Planowany termin zakończenia robót ustalono do 16 sierpnia 2022 r. Wykonawcę wybrano w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wartość opracowania dokumentacji: 153.135,00 zł

Wartość zadania: 6.067.771,03 zł


3) Ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację obiektu szkoły w Michałowicach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie części pomieszczeń szkoły wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania z funkcji pomieszczeń dydaktycznych na potrzeby zaplecza kuchennego i jadalni. Roboty budowlane prowadzone będą w okresie wakacyjnym w 2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. poniższych robót:

 • utworzenie zaplecza kuchennego w istniejącym pomieszczeniu dydaktycznym z wydzieleniem części czystej, brudnej oraz socjalnej poprzez budowę nowych ścianek działowych,

 • powiększenie jadalni poprzez wyburzenie ścianki działowej,

 • wykonaniu dwóch otworów w ścianie (wydawanie posiłków),

 • budowie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych,

 • dostosowanie budynku szkoły do wymagań określonych w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej tj. montaż 6 drzwi o odporności ogniowej EI 30 S 200, przebudowa instalacji hydrantowej, budowa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,

 • połączenie pom. D101 i D101A, modernizacja toalety dla personelu w bloku A, wymianę drzwi wewnętrznych w bloku B, roboty budowlane na parterze i piętrze bloku B (wymiana wykładziny podłogowej oraz malowanie ścian i sufitów).

Wartość zadania: 798.373,28 zł


Szkoła w Michałowicach w budowie

Zaawansowanie prac w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia postawione mury budynku.
Zdjęcie przedstawia plac z materiałami budowlanymi.
Aktualne zaawansowanie prac przy Hali sportowej w Michałowicach

Aktualne zaawansowanie prac (maj 2022 r.)

Aktualne zaawansowanie prac przy Hali sportowej w Michałowicach - zdjęcie dachu
Aktualne zaawansowanie prac przy Szkole w Michałowicach


Szkoła w Nowej Wsi


Zrealizowano 2 zadania:

1) Wykonano modernizację szkoły w zakresie sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego

Zakres prac obejmował wymianę stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej, wymianę posadzek, remont ścian, wymianę instalacji C.O., wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego.

Wykonawca tego zadania został wyłoniony w trybie przeprowadzonego postępowania przetargowego. Na realizację tego zadania uzyskano dofinansowanie dla zadania pn. „Szkoła w Nowej Wsi - modernizacja obiektów szkolnych” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021. Dofinansowanie wynosi 187.730,025 zł.

Wartość zadania: 566.321,09 zł

2) Zbudowano wiaty rowerowe wraz ze stojakami rowerowymi, stojakami na hulajnogi i deskorolki przy szkole

Wiaty rowerowe przyjęto jako rozwiązania systemowe. Z uwagi na ochronę systemu korzeniowego istniejących drzew zaprojektowano na części dziedzińca rozwiązanie, polegające na zastosowaniu tzw. chodnika podwieszonego - ażurowej, wyniesionej ponad nabiegi korzeniowe drzew platformy - ruszt z systemowych ażurowych krat pomostowych. Takie rozwiązanie umożliwiło zasadzenie roślin zimozielonych, bezpośrednio pod rusztem. W pozostałej części dziedzińca wykonano nawierzchnie mineralną-przepuszczalną z eliptyczną częścią zieloną.

Wartość opracowania dokumentacji : 19.926,00 zł

Wartość zadania: 489.902,95 zł


Zdjęcie przedstawia wiatę ze stojakami rowerowymi.
Zdjęcie przedstawia nową salę gimnastyczną.


Szkoła w Komorowie


Zrealizowano 3 zadania:

1) Wykonano modernizację szkoły

Wykonawca został wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Przedmiot zamówienia obejmował min. wykonanie poniższych robót:

 • wymianę instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku nr 1 Zespołu szkół w zakresie rozdzielnic piętrowych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego-ewakuacyjnego, instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia i dedykowanych do odbiorników teleinformatyki oraz multimediów i instalacje teleinformatyczne piętrowe;

 • roboty budowlane na pierwszym piętrze w budynku nr 1 w zakresie:

   • naprawy ścian po wymianie instalacji elektrycznych;

   • modernizację podłogi w salach dydaktycznych oraz w zapleczu świetlicy;

   • modernizację korytarza w budynku nr 1 na 1 piętrze i klatki schodowej;

 • roboty budowlane w budynku nr 2;

 • przebudowę kolizji elektroenergetycznej niskiego napięcia nN na terenie ZSO;

 • modernizację rozdzielnicy głównej niskiego napięcia nN;

 • wymianę drzwi w przebieralniach przy hali sportowej.


Wartość zadania: 586.504,79 zł

2) Zakończono budowę placu zabaw dla klas początkowych

Inwestycja dotyczyła rozbiórki elementów betonowych oraz instalacji wyposażenia placu zabaw wraz ze stworzeniem stref bezpieczeństwa, budowie małego boiska, ławek, ogrodzenia, oświetlenia, stojaków na rowery.

Wartość zadania: 278.825,01 zł

3) Zakończono przebudowę boiska sportowego

Inwestycja dotyczyła dostosowania istniejącego boiska sportowego do wymogów boiska do piłki nożnej. Zakończenie nastąpiło na początku 2021 r.

Wartość opracowania dokumentacji: 6.150,00 zł

Wartość zadania: 337.981,86 zł

Zdjęcie przedstawia wyposażoną salę lekcyjną.
Zdjęcie przedstawia chłopców grających w koszykówkę na mini boisku.
Zdjęcie przedstawia wręczaniu pucharu na boisku.


Przedszkole w Nowej Wsi


W 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację przedszkola w Nowej Wsi. Roboty budowlane prowadzone będą w okresie wakacyjnym w 2022 r. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. poniższych robót:

 • remont dwóch łazienek przy salach dydaktycznych,

 • remont toalety dla personelu,

 • wymianę instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej w remontowanych pomieszczeniach,

 • wymianę instalacji elektrycznych w obiekcie,

 • montaż klimatyzacji.


Wartość zadania: 413.793,89Inwestycje realizowane na podstawie konkursów SARP


PRZEDSZKOLE W Michałowicach

W 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę energoefektywnego przedszkola w Michałowicach. Umowa została zawarta na podstawie przeprowadzonego konkursu we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs na projekt przedszkola był ogłoszony jeszcze w 2020 r. Wpłynęło 56 prac, z których wytypowano dwie najlepsze koncepcje, w największym stopniu spełniające założenia konkursowe.

Projekt budowlany i wykonawczy przedszkola w Michałowicach zostanie opracowany na podstawie koncepcji pracowni architektonicznej 2pm Piotr Musiałowski.

Główne założenia projektu:

Powstanie nowoczesny i energoefektywny 7- oddziałowy budynek przedszkola. Budynek w części nadziemnej, zostanie zaprojektowany jest jako budynek dwukondygnacyjny. Parter zostanie zajęty przez sale dydaktyczne dla dzieci. W części północno wschodniej budynku zaprojektowano pomieszczenia o funkcji gastronomicznej, gdzie będą przygotowywane posiłki dla potrzeb obsługi przedszkola. Na piętrze znajdzie się sala rekreacyjna, sportowa oraz część administracyjno-biurowa. Budynek będzie posiadał również kondygnację podziemną, w której będą znajdować się pomieszczenia techniczne oraz gastronomiczne. Poprzez przyjęte rozwiązania projektowe budynek zostanie dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni, która nie tylko będzie umożliwiała dzieciom zabawę na świeżym powietrzu, ale także zapewniała bliski kontakt z natura oraz możliwość edukacji poprzez obcowanie z przyrodą.

Na realizację budowy przedszkola już w 2022 r. złożone zostały dwa wnioski o dofinansowanie realizacji:

 • w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - o dofinansowanie w wysokości 14.280.000,00 zł

 • z budżetu Województwa Mazowieckiego - o dofinansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł.

Wartość prac projektowych: 738.000,00 zł

Szacowana wartość robót budowlanych: 16.800.000,00


Zdjęcie projektu budynku- rzut z boku.
Zdjęcie projektu budynku- rzut z góry.
Zdjęcie projektu budynku- rzut z przodu.


PRZEDSZKOLE W REGUŁACH

Przeprowadzono 3 przetargi, na podstawie których w dniu 6 maja 2021 r. podpisano umowę na realizację obiektu z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Budowa wystartowała w 2021 r.

Główne założenia projektu:

 • realizacja pełnego programu dydaktycznego z uwzględnieniem dysfunkcji i dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi,

 • wprowadzenie pełnego program żywieniowy z jadalnią dla dzieci starszych,

 • energoefektywność i proekologiczność budynku.

Powierzchnia użytkowa przedszkola będzie wynosiła ok. 2000 m2. Na parterze wokół centralnego patio doświetlającego wnętrze zaprojektowano hol wejściowy oraz 9 sal dydaktycznych z zapleczem szatniowo-sanitarnym, z których dwie przystosowane są do pełnienia w przyszłości funkcji sali rekreacyjnej oraz sali do zajęć ruchowych. Na parterze zaplanowano także kuchnię obsługującą wszystkie sale dydaktyczne oraz jadalnię dla dzieci starszych. Na piętrze umieszczone będą sale do zajęć indywidualnych i do terapii, pomieszczenia biurowo-administracyjne oraz pomieszczenia techniczne.

Głównym materiałem na elewacjach oraz we wnętrzu obiektu jest naturalne drzewo modrzewiowe, które nadaje przyjazny i naturalny charakter budynkowi. W obiekcie zdecydowano się na duże przeszklenia, otwierając przestrzeń wewnętrzną na otacząjącą zieleń. Sale są jasne, duże, zapewniające dobre warunki dla przebywania w nich najmłodszych użytkowników.

Wokół przedszkola powstanie parking, obiekty małej architektury, w tym wiata i stojaki na rowery. Zostanie posadzona zieleń w tym nasadzone drzewa, krzewy i krzewinki.

W budynku zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych m.in. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne, sterowanie oświetleniem sztucznym, oświetlenie typu LED, a także podziemny zbiornik wody deszczowej służący gromadzeniu deszczówki używanej do podlewania zieleni.

Wartość robót budowlanych: 20.093.272,04


Zdjęcie przedstawia plac budowy budynku przedszkola w Regułach - zdjęcie nr 1.
Zdjęcie przedstawia plac budowy budynku przedszkola w Regułach - zdjęcie nr 2.


Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie


W 2019 r. został ogłoszony konkurs na koncepcję Centrum Inicjatyw Kulturalnych, które ma powstać na terenie placu Markowiczów już w 2022 r. Projekt budowlany i wykonawczy przedszkola w Michałowicach zostanie opracowany na podstawie koncepcji przygotowanej przez Pana Marka Kucińskiego, Panią Natalię Wilczak oraz Panią Małgorzatę Wiśniewską. Obiekt, zgodnie z wizją projektantów, ma się mieścić w zespole pawilonów czytelnie połączonych przestrzenią komunikacyjną, która pełni także funkcję miejsca spontanicznych spotkań mieszkańców. W ramach konkursu architekci oprócz samej konstrukcji budynku mieli za zadanie przygotować wizję zagospodarowania terenu wokół budynku oraz stworzyć schematyczną koncepcję zieleni, komunikacji i układu parkowania przy ul. Kolejowej.


W 2021 r. kontynuowano prace związane nad opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy obiektu Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie. Umowę zawarto jeszcze w 2020 r. (LINK) na podstawie przeprowadzonego konkursu we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Podstawowym założeniem zespołu projektowego było jest stworzenie miejsca, które będzie chętnie odwiedzane przez mieszkańców Komorowa, pobudzało sąsiedzkie relacje i stwarzało możliwości aktywnego spędzania czasu. Budynek, poprzez swoją skalę, formę i użyte materiały będzie wpisywał się w kameralny charakter zabudowy Komorowa, zachowując istniejące na działce drzewa oraz aby wraz z przyległym parkiem stanowił naturalną kontynuację założeń urbanistycznych Miasta Ogrodu Komorowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych ustalono w 2022 r.

Na realizację przedmiotowego zadania w 2022 r. złożono dwa wnioski o dofinansowanie:

 • w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga - o dofinansowanie w wysokości 9.472.609,69 zł

 • w ramach zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w 2022 r. - o dofinansowanie w wysokości 4.000.000,00 zł.

Wartość zadania: 203.012,50 zł

Zdjęcie przedstawia projekt obiektu- rzut z góry.
Zdjęcie przedstawiam ujęcie budynku między drzewami.
Zdjęcie przedstawi projekt obiektu w formie makiety.POZOSTAŁE ważne zadania inwestycyjne w 2021 r.Budowa placu zabaw przy Alei Samorządu Terytorialnego w Regułach

Koszt: 849.238,20 zł


W 2021 r. przystąpiono do budowy placu zabaw przy ul. Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach. Obszar placu to ponad 2.500 m2. Zakres prac obejmował wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, wykonanie urządzeń budowlanych, w tym instalacji oświetleniowej, dojść i ogrodzeń.

Zgodnie z życzeniem mieszkańców na terenie placu nie zabrakło miejsca na rekreację: ławki, stoliki z siedzeniami; przede wszystkim będzie wiele urządzeń zabawowych m.in. stożek z lin do dziecięcej wspinaczki; zjazd linowy; okrągła trampolina; domek „park linowy” z dwoma zjeżdżalniami i czteroczłonowym torem sprawnościowym; poza tym tak bardzo lubiane przez dzieci huśtawki, bujaki i piaskownica. Dziecięca rozrywka będzie się łączyła z naturą, bowiem w otoczeniu placu będą drzewa i nowe nasadzenia krzewów i bylin.

Złożono wniosek o dofinansowanie na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Regułach". Wysokość uzyskanego dofinansowania wynosiła 145.869,00 zł. Pozostała część została sfinansowana z budżetu gminy.

zdjęcie przedstawia tzw. ,,Małpi Gaj" na Placu Zabaw.
Zdjęcie przedstawia Plac Zabaw.
Zdjęcie przedstawia siatkę do wspinania na Placu Zabaw.
Zdjęcie przedstawia ławeczki przy Placu Zabaw.


Wykonanie PFU oraz koncepcji przebudowy skateparku w Michałowicach w formule „zaprojektuj i wybuduj"

Koszt: 20.880,00 zł


Realizacja tego zadania planowana jest w kolejnych latach budżetowych. W 2021 r. opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla przebudowy istniejącego skateparku w Michałowicach.

Zadanie to ma zostać zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opracowana koncepcja przewiduje wykonanie skateparku w całości w technologii betonowej monolitycznej. Nie będą to gotowe, systemowe elementy. Łuki obiektów terenowych (przeszkód) zostaną wykonane w technologii torkretowania tj. nakładania mieszanki betonowej na mokro.

Na realizację przedmiotowego zadania w 2022 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 o dofinansowanie w wysokości 293.376,00 zł.

zdjęcie przedstawia rękę pokazująca mapkę projektu.
Zdjęcie przedstawia grupkę osób przyglądająca się projektowi.
Zdjęcie przedstawia graficzna wersje projektu.


Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych

Koszt: 1.457.151,54 zł


W 2021 r. zakończono budowę, rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych. Prace te rozpoczęły się jeszcze 2020 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zamierzenia budowlanego oraz rozpoczęto prace budowlane.

Realizacja przedsięwzięcia polegała na rozbudowie istniejącego budynku od strony wschodniej o prostopadły trakt z salą ćwiczeń i dwie niskie przybudówki od strony zachodniej z zapleczem sali i toaletami. Wykonano roboty dotyczące rozwiązań komunikacyjnych i związanych z zagospodarowaniem terenu.


Zdjęcie przedstawia czerwony Pawilon z wozem w środku.
Zdjęcie Pawilonu- ujęcie z boku.

Budowa pawilonu kontenerowego

Koszt: 199.622,85 zł


W 2021 r. zakończono budowę wolnostojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej w formie Pawilonu Kontenerowego w ramach zadań budżetowych: "Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury”.

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego, oprócz budowy budynku, znalazło się również zagospodarowanie terenu dojścia i dojazdu oraz budowa instalacji elektrycznej.

Realizacja tej inwestycji była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosiła 85.900,00 zł. Pozostała część została sfinansowana z budżetu gminy.Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach

Kontynuowano prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach. Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków. Zakres prac obejmie m.in. odtworzenie bramy wjazdowej oraz furtek, wymianę krzyży drewnianych, naprawę obrzeży betonowych mogił, remont ogrodzenia i wzmocnienie istniejącej skarpy cmentarnej. W 2022 r. uzyskano decyzję pozwolenia na wykonanie prac.

Zadanie zostało przeniesione do zadań realizowanych ze środków niewygasających na rok 2022

Na realizację zadania „Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach” o wartości 201.000,00 zł złożono dwa wnioski (do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) o dofinansowanie w wysokości 140.700,00 zł.

Wartość opracowania dokumentacji: 27.060,00 zł.

Zdjęcie przedstawia zabytkowy Cmentarz z okresu I Wojny Światowej.


Wykaz zadań inwestycyjnych o wartości wykonania przekraczającej 100 tys. zł w 2021 r.


Pełny wykaz zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 6 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2021 r. Stan realizacji zadań inwestycyjnych jest także aktualizowany w zakładce Inwestycje na stronie internetowej gminy.