INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ, mieszkaniową I OCHRONĄ ŚRODOWISKARealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Michałowic. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Michałowice na lata 2017-2022;

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowice;

 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowice;

 • Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Michałowice w latach 2019-2023;

 • Lokalny Program Osłonowy "Gmina bez smogu";

 • Lokalny Program Piecowy;

 • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2020-2040;

 • Program "Wodołapacz".


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI567 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,3 km

nowej sieci

wodociągowej

59 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

97,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

722 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,6 km

nowej sieci

kanalizacyjno-sanitarnej

102 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

91,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjno-sanitarnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

9 284 135

-5,75%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

Bilansowanie systemu w 2021 r. - wykres słupkowy.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie bilansował się. Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina osiągnęła wpływy w wysokości 6.402.536,84 zł. Wydatki na utrzymanie systemu wyniosły zaś 9.284.135,33 zł. Różnica między wydatkami a dochodami opiewała więc na kwotę 2.881.598,49 zł. W wysokości 22.440,47 zł Gmina uzyskała wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadków komunalnych.


W 2021 r. obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych na poziomie:

 • 33,00 zł za odpady odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej na nieruchomości,

 • 66,00 zł za odpady komunalne, które nie są odbierane w sposób selektywny. Od 1 stycznia 2020 r. stawki te nie uległy zmianie.

Należy nadmienić, że deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ma związek z trudną sytuacją na rynku odpadów komunalnych występującą przed rokiem 2021 - w tym m.in. rosnącymi kosztami energii i surowców, stale zwiększającymi się kosztami zagospodarowania i składowania odpadów, a także dopasowywaniem instalacji do obowiązujących przepisów. W ostatnim czasie sytuacja na rynku zaczęła się normalizować, o czym świadczą malejące ceny za odbiór 1 Mg większości frakcji odpadów komunalnych w 2022 roku. W dalszej kolejności deficyt jest efektem realizowanej przez Gminę polityki wsparcia mieszkańców, którego celem jest pomoc finansowa w formie dopłaty na częściowe zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, uchwałą Nr XXXI/352/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwolniono w całości lub w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Michałowice:

 • w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • w części dotyczącej rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (w części).


11 247

Odebrane odpady

komunalne (tony)

6 852

Odebrane odpady

segregowane (tony)

4 395

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2021 r.

Struktura zebranych odpadów w 2021 r. - wykres kołowy.TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

28 696 982

-0,84%

do roku 2020

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. są porównywalne do wydatków jakie gmina poniosła w 2020 r. W głównej mierze obejmują one zadania inwestycyjne w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg lokalnych, chodników, ścieżek rowerowych i innej infrastruktury drogowej. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r. - wykres kołowy.


6

Liczba linii

autobusowych

22,1

Długość linii

autobusowych (w km) na terenie gminy
w jednym kierunku

70

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych


Zdjęcie przedstawia parking i parkujące auta.

ul. Turystyczna wraz z parkingiem w rejonie cmentarza w Komorowie Wsi (inwestycja zakończona w 2021 r.)


0,3

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

2,33

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

1,96

Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych (w km)

0,5

Długość wybudowanych

chodników (w km)

208

Liczba postawionych nowych lamp ulicznych (szt.)

259

Liczba wymienionych / zmodernizowanych lamp ulicznych (szt.)gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

1 694 387

-6,08%

do roku 2020


26

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

6

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

3

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


4

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2021 r.

3

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

1

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.