GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

4 174

+17,91%

do roku 20203 095

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

200

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

135

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGONPodatki dla przedsiębiorców w 2021 r.

Utrzymanie niższych niż maksymalne stawek podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku gruntów o powierzchni do 1.500 m2 , a także budynków o powierzchni użytkowej do 1.000 m2 na terenie Gminy Michałowice stanowi wyraz dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Skuteczność tych dążeń potwierdzają chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Michałowic są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosła o 17,91% i wyniosła 4.174,18 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 3.515,11.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Michałowice większa część powierzchni objęta jest MPZP, co roku jednak podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.

W 2021 r. został zmieniony 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zaciszna” w Komorowie (zmiana wskaźników zabudowy na jednym z terenów). MPZP zamieszczone są w wersji GML na stronie internetowej https://michalowice.e-mapa.net/ z pełną informacją dotyczącą procedury planistycznej. W 2021 r. procedowane były 22 inne projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym jedna zmiana dotycząca wskaźników MPZP (tzw. "Centrum Reguł").


43

Liczba MPZP

obowiązujących

0

Liczba planów

uchwalonych

(1 zmieniony plan)

2 090

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

60,18%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


W 2021 roku w Gminie Michałowice wydano 57 decyzji o warunkach zabudowy, w tym 32 dotyczyły konkretnych obiektów mieszkaniowych i usługowych, a 25 to pozostałe decyzje: odmowne, przeniesień decyzji oraz zmian decyzji prawomocnych.TERENY ZIELONEGmina Michałowice to gmina otoczona zielona roślinnością . Walorami przyrodniczymi gminy są m.in.: rzeka Utrata, Raszynka i Zimna Woda, park w Regułach, tereny leśne mieszczące się w Komorowie, Granicy i Suchym Lesie, a także zabytkowa aleja Starych Lip i aleja Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Ze względu na swe walory estetyczne wchodzi ona w skład Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Długotrwała i pieczołowita pielęgnacja zieleni doprowadziła tutaj do wykształcenia się ekosystemów o dużym stopniu naturalności i różnorodności biologicznej, do której należą m.in. tereny starej zabudowy jednorodzinnej położonej wśród zieleni, przede wszystkim osiedle leśne Komorów oraz - w mniejszym stopniu - znacznie młodsze osiedle Michałowice.

Dzięki swojemu położeniu oraz bogactwu przyrody Gmina Michałowice pełni funkcję „zielonych płuc” Warszawy. Władze gminy chcą, aby tak pozostało, dlatego w 2021 r. przeprowadzono szereg działań związanych z szeroko rozumianą zielenią.

Wszystkie niżej opisane działania tworzą środowisko zapewniające zdrowe warunki życia i pracy mieszkańcom Gminy Michałowice. W ocenie władz na rozwój, pielęgnację i ochronę zasługuje cała przyroda na terenie gminy. Wszelka roślinność – drzewa, krzewy, rośliny kwitnące to kontakt z naturą, któremu zawdzięczamy:

 • walory naukowe, estetyczne i krajobrazowe. Bioróżnorodność występująca na terenie gminy Michałowice podkreśla urodę lokalnego krajobrazu i stanowi ozdobę gminy Michałowice,

 • pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne poprzez obniżenie poziomu stresu i działanie wyciszające,

 • produkcję tlenu oraz oczyszczanie powietrza z niektórych substancji zanieczyszczających , co w obecnych czasach ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska i zdrowia człowieka,

 • bogactwo fauny, gniazdującej pośród okolicznej zieleni,

 • schronienie pod koroną drzew w upalne dni,

 • zwiększenie małej retencji poprzez zatrzymanie wody w gruncie, co przyczynia się do zmniejszania skutków skrajnych zjawisk hydrologicznych, jakich obecnie doświadczamy na skutek zmian klimatu.

Zdjęcie przedstawia tulipany i żonkile.

Przez cały 2021 r., jak co roku, wykonano wiele zabiegów pielęgnacyjnych i chirurgicznych stosowanych przy zieleni wysokiej na terenach leżących w Gminie Michałowice:

 • utrzymywano prawidłowy i charakterystyczny dla gatunku (odmiany) pokrój drzew,

 • poprawiano konstrukcję koron dla możliwie najlepszego stanu zdrowotnego drzew,

 • usuwano pędy, gałęzie i konary chore, martwe (posusz) oraz uszkodzone,

 • zmniejszano powierzchnię względem naporu wiatru,

 • niwelowano wady koron,

 • poprawiano statykę drzew lub zapobiegano rozłamaniom, (np. w koronach topól), mając na celu zlikwidowanie zagrożeń dla mieszkańców, powodowanych przez drzewa,

 • przywracano koronom jak najlepszy stan fitosanitarny po uszkodzeniach powstałych w skutek działalności człowieka lub w sposób naturalny - usuwano niepotrzebne gałęzie w zniszczonych lub zdeformowanych koronach,

 • ułatwiano przyjęcie się roślinom w nowym miejscu,

 • eliminowano i łagodzono zagrożenia stwarzane przez drzewa dla elementów architektury i infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, drogowej i pieszej - usuwano kolizje z nieruchomościami, liniami energetycznymi, skrajniami dróg etc.,

 • wzmacniano mechaniczne osłabione części drzewa przez zastosowanie atestowanych wiązań linowych/elastycznych w koronach drzew oraz wiązań sztywnych oraz podpór pni i konarów,

 • przywracano zachwianą równowagę fizjologiczną między częściami osłabionymi i zdrowymi np. przez radykalne cięcia w koronie,

 • pielono przy drzewach,

 • usuwano odrosty,

 • uzupełniano korę w misach przy młodych nasadzeniach i formowano misy,

 • wymieniano paliki,

 • formowano krzewy,

 • mulczowano,

 • montowano palisady wiklinowe zabezpieczające nasadzenia,

 • i wiele innych.

Na ten cel wydano kwotę 388.263,6 zł.


14

Powierzchnia terenów zieleni (ha)

1 854

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

430

Drzewa posadzone w 2021 r.

20 081

Krzewy posadzone w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia fontannę w parku.
Zdjęcie przedstawia drogę wśród drzew.

Na terenie całej Gminy posadzono 430 szt. drzew (w tym 70 szt. w ul. Szkolnej w Michałowicach) takich jak dęby, kasztanowce czerwone, jesiony wyniosłe, klony, jarzęby szwedzkie, brzozy, lipy, głogi, śliwy wiśniowe i inne, oraz 20.081 szt. krzewów (w tym 8.650 szt. w ul. Szkolnej) takich jak róże, pięciorniki, śnieguliczki, trzmieliny, tawuły, jeżówki purpurowe, irgi, bodziszki, hortensje i inne.

To największa i najbardziej bioróżnorodna ilość roślin posadzona jak dotąd na terenie gminy Michałowice w roku budżetowym.

Wiosną wykonano nasadzenia jednorocznych roślin kwitnących na rabatach, skwerach, wieżach i w donicach naziemnych i na latarniach. Swoim urokiem cieszyły oczy różnokolorowe bratki i oraz stokrotki. Kwiaty były wymieniane wraz ze zmianą kolejnych sezonów, preferowanych dla każdego gatunku, tj. letniego: pelargonie, begonie, bluszcz kurdybanek, petunie, wilce, dichondra i jesiennego: wrzośce, mrozy, kapusty.

Rośliny wieloletnie zazieleniły i ubarwiły takie ulice, jak Ceglana i Matejki w Komorowie, Stokrotek w Nowej Wsi, Wiejska w Komorowie Wsi, Popiełuszki i Szkolna w Michałowicach, Sportowa w Nowej Wsi, Skośna w Granicy, czy Aleja Samorządu Terytorialnego w Regułach.


Zagospodarowanie ulicy Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń


W 2021 r. w ramach rewaloryzacji funkcjonalno-przestrzennej ulicy Szkolnej w Michałowicach, jako głównej ulicy o charakterze reprezentacyjnym:

 • uporządkowano i ujednolicono przestrzeń po zachodniej stronie ulicy, tj. zmodernizowano ciąg komunikacyjny w postaci budowy ścieżki rowerowej, w celu ułatwienia komunikacji mieszkańcom,

 • wykorzystano ekologiczne rozwiązania mające na celu poprawę retencji wód powierzchniowych,

 • stworzono unikalną przestrzeń – aleję drzew o charakterze reprezentacyjnym poprzez wykonanie nasadzeń 70 szt. drzew z gatunku platan klonolistny o obwodach pni 20-25 cm oraz 8 650 szt. krzewów i bylin ,

 • zaproponowano nasadzenia roślin zróżnicowanych gatunkowo w trosce o bioróżnorodność oraz odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne o charakterze naturalistycznym, uspokajającym i relaksującym.

Zdjęcie przedstawia nasadzenia przy ul. Szkolnej w Michałowicach

Po obu stronach ulicy ustawiono nowe ławki, kosze na odpady i psie odchody. Na nasadzenia roślin wydano kwotę 754.704,00 zł, natomiast na montaż małej architektury wydano kwotę 110 175,28 zł. Na realizację zadania Gmina Michałowice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”.

Zdjęcie przestawia cebulki krokusów


Gminne sadzenie krokusów


Na jesieni odbyło się już drugie gminne sadzenie krokusów, podczas którego wysadzono do gruntu 40.000 szt. cebul krokusów i 10.000 szt. cebul narcyzów. W akcję zaangażowani byli mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli z terenu gminy Michałowice, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli, a nawet pracownicy biblioteki w Nowej Wsi.

Na to przedsięwzięcie wydano 19.332,00 zł.