SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY959

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę (szkoły i przedszkola) oraz w placówkach niepublicznych.

141,45%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

22,04

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,34

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2248

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

95,42%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

9,43

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

7,09

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy Michałowice w 2021 r.Szkoła Podstawowa w Michałowicach

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Michałowice prowadziła 2 przedszkola publiczne, 3 szkoły podstawowe oraz 1 liceum ogólnokształcące w podziale na:


  • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące;

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach;

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w skład którego wchodzi Przedszkole i Szkoła Podstawowa;

  • Gminne Przedszkole w Michałowicach.


Organizacja szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021

Obsługę jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice, zgodnie ze swoim statutem, prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice. Ogólny zakres prowadzonych działań obejmuje obszary: finansowy, rachunkowy, prawny oraz administracyjno-organizacyjny. W 2021 r. w Centrum Usług Wspólnych zatrudnionych było 13 osób na 12,1 etatach.


Baza lokalowa i wyposażenie szkół w komputeryKadra, wynagrodzenia i doskonalenie zawodowe w 2021 r.419

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w roku szkolnym 2020/2021

303

Liczba zatrudnionych nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

116

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym roku 2020/2021


W 2021 r. w szkołach i przedszkolach było zatrudnionych 303 nauczycieli na 287,27 etatach oraz 116 stanowisk administracji i obsługi na 107,48 etatach.

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2020/2021 posiadało 96,28% zatrudnionych nauczycieli, a 45,86% ogółu zatrudnionych nauczycieli, posiadało najwyższy poziom awansu czyli stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku szkolnym 2020/2021 na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych wydatkowana została kwota 111.530 zł, w tym:

  • opłaty za dokształcanie wyniosły 16.263;

  • opłaty za szkolenia nauczycieli wyniosły 95.267 zł.


Uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego przez coraz liczniejszą grupę nauczycieli, wiąże się ze znaczącym wzrostem ich wynagrodzeń. W roku 2020/2021 w Gminie Michałowice przeprowadzono 9 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy spełnili warunki do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jednocześnie 4 nauczycielom dyrektorzy jednostek oświatowych nadali stopień nauczyciela kontraktowego, a 4 nauczycieli stało się dyplomowanymi, po postępowaniu przeprowadzonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego - wykres kołowy.


Wydatki na wynagrodzenia w oświacie w 2021 r.


W roku szkolnym 2020/2021 podwyżki w wysokości 6% pensji zasadniczej otrzymali wszyscy nauczyciele. Gmina Michałowice nie musiała wypłacać dodatku uzupełniającego, ponieważ wysokość wynagrodzeń nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego, przekraczała wymaganą przez przepisy prawa.
Ponadto w 2021 r.:

  • zatrudniono 55 nowych pracowników;

  • przygotowano świadectwa pracy dla 65 pracowników, którzy odeszli;

  • przygotowano dokumenty przejścia na emeryturę dla 9 pracowników.


W 2021 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie. Funkcję Dyrektora objęła Pani Edyta Pająk, która dotychczas była wicedyrektorem szkoły. W Szkole Podstawowej w Michałowicach również rozpoczęła pracę nowa Pani Dyrektor - Magdalena Fimowicz-Wasiak.realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2021 r.Realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz refundowano bilety miesięczne na autobus uczniom szkół podstawowych, którzy mieszkają w znacznym oddaleniu od szkół. Jak co roku, w wyniku przeprowadzonego przez pracowników CUW przetargu, wyłoniono wykonawcę dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Michałowice. Podobnie wyłoniono firmę zajmującą się dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół poza gminą.


W roku szkolnym 2020/2021 dowożono 290 uczniów do Zespołów Szkół Ogólnokształcących w Komorowie i Szkoły Podstawowej w Michałowicach. Uczniowie z niepełnosprawnością dowożeni byli w szczególności do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Warszawie, Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Brwinowie oraz Szkoły Podstawowej im. Św. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie. Nakłady poniesione w roku szkolnym 2020/2021 na dowożenie uczniów do szkół wyniosły 321.952 zł.


Dowożenie uczniów do szkół gminnych


Pomoc materialna dla uczniów udzielana była na podstawie przepisów rozdziału 8a (art. 90b-90r.) ustawy o systemie oświaty. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 528 zł na członka rodziny. Z tej formy wsparcia skorzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na ten cel w roku szkolnym 2020/2021 r. przeznaczono kwotę 38.809 zł, w tym otrzymana dotacja na ten cel wyniosła 11.000 zł.


Wsparcie materialne dla uczniów

W 2021 r. Gmina Michałowice zdobyła I miejsce w ogólnopolskim rankingu „Miejsca Edukacyjnych Szans”. Ranking przygotował tygodnik „Wspólnota” we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute. Zestawienie przedstawia samorządy, które szczególnie wspierały uczniów, zwłaszcza w czasie pandemii. Przyznana nagroda jest zasłużonym docenieniem pracy jaką włożono w oświatę w naszej gminie. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce Samorząd Gminy Michałowice.