BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

205 591 331

+16,80%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

11 136

+16,16%

do roku 2020


10 746

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

390

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

3 349

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

145

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Michałowice w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące niemal 35% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Michałowice z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 1,1 pp. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 76,6% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Michałowice w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, które wyniosły 30,1 mln zł i generowały 14,6% wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z usług (wykonane w wysokości prawie 7,3 mln zł).10 głównych źródeł dochodów gminy w 2021 r.

Główne źródła dochodu Gminy Michałowice w 2021 r. - wykres kołowy.


Dochody Gminy Michałowice w 2021 r.

Struktura dochodów Gminy Michałowice w 2021 r.

Struktura dochodów Gminy Michałowice w 2021 r. - wykres słupkowy.
Struktura dochodów Gminy Michałowice w 2021 r. - wykres kołowy.


WARTOŚĆ POZYSKANYCH DOTACJI I ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

W 2021 R.

6 478 621

+30,35%

do roku 2020


Z kolei łączna wartość nowych dotacji pozyskanych (wynikających z zawartych umów, pozyskanego dofinansowania) w 2021 r. wyniosła 6.478.620,90 zł. Na powyższą kwotę składają się środki, jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.888.389,68 zł. Z dofinansowania będzie realizowana inwestycja pn. Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu.

Rządowy Fundusz Polskim Ład- Program Inwestycji Strategicznych.

Pozostałe środki, tj. kwota 3.590.231,22 zł to dofinansowanie, które dotyczyło zadań realizowanych w następujących obszarach:

  • ochrona środowiska i powietrza - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 382.911,00 zł (47% wartości projektów);

  • zieleń/retencja - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 2.250.274,98 zł (26% wartości projektów);

  • sport i szkolnictwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 892.094,24 zł (44% wartości projektów);

  • bezpieczeństwo - faktyczne dofinansowanie wynikające z umów wyniosło 64.951,00 zł (81% wartości projektów).

Dofinansowanie pozyskane w 2021 r.

Więcej na temat projektów zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć na stronie internetowej Gminy Michałowice.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

190 383 791

+11,76%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

10 312

+11,15%

do roku 2020


7 568

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

2 744

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

58 664 448

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

5 048 645

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W ramach budżetu bieżącego, w 2021 r. Gmina Michałowice najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (niemal 48,5 mln zł, co stanowiło 34,70% budżetu bieżącego zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano ponad 31,4 mln zł, co stanowiło 22,49% budżetu bieżącego Gminy Michałowice. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało ponad 12,2 mln zł, co stanowiło 8,77% wydatków bieżących gminy.


Główne kierunki wydatków bieżących Gminy Michałowice


W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 r. najwięcej środków budżetowych przeznaczono na budowę i modernizację budynków szkół i przedszkoli (ponad 22,2 mln zł). Stanowiły one 43,90% wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 r. Wysokie nakłady poniesiono również na budowę i modernizację dróg gminnych (niemal 14,1 mln zł). Uwzględniając dotację przekazaną na budowę publicznych dróg powiatowych, ogół wydatków drogowych stanowił 29,82% budżetu inwestycyjnego. Trzecią najważniejszą pozycją budżetu inwestycyjnego były wydatki związane z budową i przebudową odwodnienia na terenie gminy (ponad 7,0 mln zł). Trzy ww. pozycje stanowiły blisko 88% budżetu inwestycyjnego Gminy Michałowice w 2021 r.


Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Michałowice


Wydatki majątkowe na mieszkańca w 2021 r.

2 744

+69,43%

do roku 2020Biorąc pod uwagę strukturę wydatków pod względem dysponentów środków budżetowych, w 2021 r. największym budżetem dysponowało Centrum Usług Wspólnych (48,5 mln zł), co wynika głównie z wysokości zrealizowanych wydatków bieżących (100% wydatków zrealizowanych przez Centrum Usług Wspólnych było wydatkami o charakterze bieżącym). Drugim co do wielkości budżetem w 2021 r. dysponował Referat Gospodarki Komunalnej (42,1 mln zł), co wiązało się przede wszystkim z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie publicznych dróg gminnych, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz odwodnienia. Trzecim w kolejności dysponentem środków budżetowych był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (31,4 mln zł).


Uwzględniając wydatki inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji budynków szkół i przedszkoli, realizowane przez Referat Inwestycji (w 2021 r. wyniosły one 22,2 mln zł), budżet oświatowy Gminy Michałowice w 2021 r. wyniósł 70,7 mln zł. Wykres prezentuje sumę wydatków bieżących i majątkowych poniesionych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne gminy.Dysponenci środków budżetowych w 2021 r.

Dysponenci środków budżetowych w 2021 r. - wykres słupkowy.ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

0

bz.

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

0

bz.

do roku 2020


15 207 541

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

58 664 448

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Zadłużenie Gminy Michałowice na koniec 2021 r. nie wystąpiło. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Michałowice wg ostatniej zmiany podjętej w 2021 r.

Kształty WPF Gminy Michałowice wg ostatniej zmiany podjętej w 2021r.